หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือเพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผล อนุบาล2  (Read 2478 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

อัมพร กุฏแก้ววิเศษกิจ

 • Guest

ชื่องานวิจัย         การศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ  (Cooperative Learning / Solo -  Pair - Team)  เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2
โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย – พลินอุทิศ 3)
ผู้ทำการวิจัย   นางอัมพร  กุฎแก้ววิเศษกิจ
ปีที่ทำการวิจัย     2554

บทคัดย่อ

      วัตถุประสงค์ของการวิจัย (1)    เพื่อศึกษาผลการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย เทียบกับเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70   (2)  เพื่อเปรียบเทียบความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลก่อนและหลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ (3)  เพื่อประเมินความสามารถในการเล่นเกมการศึกษาระหว่างการทดลองจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ใน การวิจัยครั้งนี้ เป็นเด็กชายและเด็กหญิง  อายุ 5-6 ปี  ที่กำลังศึกษาชั้นอนุบาลปีที่ 2 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554โรงเรียนบ้านอำปึล (ปอเกีย – พลินอุทิศ 3) ตำบลเทนมีย์  อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 1  จำนวน 15 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  ผู้วิจัยดำเนินการทดลอง              จัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ ( Solo  Pair  Team)เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2  เป็นระยะเวลา  8 สัปดาห์  สัปดาห์ละ  5  วัน  วันละ 20 นาที  ช่วงเวลา  14.40 – 15.00 น.   ในระหว่างวันที่ 19 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2554  ถึง วันที่ 9 เดือนกันยายน พ.ศ. 2554  การหาความเชื่อมั่นของเครื่องมือวิจัย โดยผู้เชี่ยวชาญพิจารณาตรวจสอบ จำนวน  5  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (1) แบบทดสอบวัดความสามารถในการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัย  5  ด้าน ได้แก่    การจำแนก   การจัดประเภท  การอุปมาอุปไมย  การอนุกรม   และการสรุปความ  เป็นลักษณะแบบเลือกตอบ จำนวน  50 ข้อ  ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้อง โดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.97 (2) แผนการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยจำนวน 40 แผน ผลการหาค่าดัชนีความสอดคล้องโดยผู้เชี่ยวชาญ ได้ค่า IOC เท่ากับ 0.96 (3) สื่อเกมการศึกษาจำนวน 40 เกม ผลการหาความเชื่อมั่น โดยผู้เชี่ยวชาญได้ค่า IOC เท่ากับ 1 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและทดสอบค่าที t ในกลุ่มตัวอย่างที่ไม่เป็นอิสระจากกัน

         ผลการวิจัยพบว่า  หลังการจัดกิจกรรมเกมการศึกษาแบบร่วมมือ(Cooperative Learning / Solo - Pair - Team) เพื่อพัฒนาการคิดเชิงเหตุผลของเด็กปฐมวัยชั้นอนุบาลปีที่ 2 (1)  เด็กมีความสามารถในด้านการคิดเชิงเหตุผลผ่านเกณฑ์ที่กำหนดร้อยละ 70  คิดเป็นร้อยละ 100   และเด็กมีความสามารถในด้านการคิดเชิงเหตุผลอยู่ในระดับสูง ( X = 46.00; S.D. = 3.40) (2) เด็กมีคะแนนเฉลี่ยหลังการทดลองสูงกว่าก่อนการทดลองแตกต่างกัน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01   (3) เด็กมีความสามารถในการเล่นเกมระหว่างการทดลองอยู่ในระดับสูง  (X =20.39; S.D. = 0.27) 
              

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 5,440
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.161 seconds with 27 queries.