Author Topic: แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย เรื่องมาตราตัวสะกดชั้นป.3 โดยนายจิตกร กะการดี  (Read 5525 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline korn4152

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 7
    • Email
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
เรื่องมาตราตัวสะกด
ชุดที่ ๒ มาตราตัวสะกดแม่ กด (ฎ ฏ ฐ ฑ เป็นตัวสะกด)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย
นายจิตกร กะการดี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านไม้แดง
โรงเรียนบ้านไม้แดง
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
« Last Edit: December 22, 2011, 12:35:18 PM by korn4152 »


Offline korn4152

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 7
    • Email