Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: December 22, 2011, 12:17:06 PM
5464 | 4
Bookmark and Share
 แบบฝึกเสริมทักษะภาษาไทย
เรื่องมาตราตัวสะกด
ชุดที่ ๒ มาตราตัวสะกดแม่ กด (ฎ ฏ ฐ ฑ เป็นตัวสะกด)
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓
โดย
นายจิตกร กะการดี
ตาแหน่ง ครู วิทยฐานะครูชานาญการ
โรงเรียนบ้านไม้แดง
โรงเรียนบ้านไม้แดง
อาเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๒
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 
« Last Edit: December 22, 2011, 12:35:18 PM by korn4152 »

4

1
on: December 22, 2011, 12:22:41 PM
ขอบคุณครับท่าน
 

2
on: December 29, 2011, 09:53:13 AM
 :Dขอบคุณสำหรับสิ่งดีๆครับ
 


golfklp10
3
on: March 31, 2012, 06:14:42 PM
ขอบคุณครับ
 


ธนาเทพ
4
on: September 15, 2012, 08:06:01 PM
ขอบคุณครับ
 

 


My Community