หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน กลุ่มสาระการเรียนรู้  (Read 1636 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

aoddy

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 3
    • Email

เรื่อง   การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
   สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
ผู้วิจัย   นายพรไพสาร  ศิริรักษ์
ปีที่วิจัย   ปีการศึกษา  2554
บทคัดย่อ
   การพัฒนาการเรียนการสอนด้วยเอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้
สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  มีความมุ่งหมายของการศึกษา  เพื่อสร้างเอกสารประกอบการสอน 
เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80
เพื่อหาประสิทธิผลของเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  โดยใช้เอกสารประกอบการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ระหว่างคะแนนทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการทดลองศึกษาค้นคว้า  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2554  โรงเรียนนามลวิทยาคาร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาฬสินธุ์  เขต  1  จำนวน 29   คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือในการศึกษาในครั้งนี้  คือ  แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้  เอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  11  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เอกสารประกอบการสอน  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  ซึ่งเป็นแบบข้อสอบแบบปรนัย  ชนิดเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน  30  ข้อแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการสอนที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้น  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบสมมติฐานใช้  t-test  (Dependent  Sample) 

   สรุปผลการศึกษา
      1.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีประสิทธิ์ภาพ  85.86/85.63 
      2.  ค่าดัชนีประสิทธิภาพของเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  เท่ากับ  0.7216  คิดเป็นร้อยละ  72.16
      3.  เอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้    ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
               4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อเอกสารประกอบการเรียนการสอน  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่ผู้ศึกษาสร้างขึ้นมีค่ารวมเฉลี่ยเท่ากับ  4.54  ซึ่งอยู่ในระดับที่เหมาะสมมากที่สุด 
   โดยสรุปการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนการสอน  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  เรื่อง  สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ที่พัฒนาขึ้นเป็นนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนสมควรนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของหลักสูตรต่อไป
 

Page created in 0.242 seconds with 27 queries.