หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102 กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา สำหรับนักเรียนชั้นมัธ  (Read 2452 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

petchuda

  • Newbie
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 1
    • Email

ผู้รายงาน       นางณฐพร    เบ็ญเจิด
ตำแหน่ง         ครู วิทยฐานะครูชำนาญการ  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ 
ปีที่ศึกษา       ปีการศึกษา  2554


บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส  ท21102   กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพไว้  80/80  เพื่อศึกษาค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส  ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์   เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทาง  การเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  โดยใช้  t – test  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2553  จำนวน  29  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ แผนการจัดการรู้วิชาภาษาไทย รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  มีจำนวน  10  แผน   ชุดการสอนวิชาภาษาไทย รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์ ที่ผู้ศึกษาค้นคว้าสร้างขึ้นจำนวน  10  ชุด  ระยะเวลาในการเรียนและการสอนจำนวน  20  ชั่วโมง แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจำนวน  30  ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียนทีมีต่อการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดการสอน  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้  ได้แก่  ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  และ t - test  ผลการศึกษาพบว่า ผลการเรียนของนักเรียนในปีการศึกษา  2553  มีระดับผลการเรียน  4  และ  3.5  มีจำนวนเพิ่มขึ้น  ส่วนระดับผลการเรียน  3  และ  2.5  มีแนวโน้มลดลง  และระดับผลการเรียนของนักเรียนเฉลี่ยเพิ่มขึ้นกว่าปีการศึกษา  2552  และพบว่าประสิทธิภาพชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่   1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  มีประสิทธิภาพ  82.07/81.55  สูงกว่าเกณฑ์กำหนดไว้  80/80  ค่าดัชนีประสิทธิผลของชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส ท21102  กาพย์    เรื่องพระไชยสุริยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  มีค่าเท่ากับ  0.738  ซึ่งหมายความว่านักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  73.80  นักเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่      ระดับ  .05  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วย  ชุดการสอนวิชาภาษาไทย  รหัส ท21102  กาพย์เรื่องพระไชยสุริยา  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โรงเรียนศรีรามประชาสรรค์  นักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.065 seconds with 27 queries.