หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษา  (Read 2264 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

somrak

  • Guest

ชื่อเรื่อง : การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา

ผู้รายงาน :       นางสมรักษ์  พ้นภัย

ปีที่รายงาน :     2553

 บทคัดย่อ

 การพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่อง อาหารกับการดำรงชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 มีจุดมุ่งหมาย คือ

1. เพื่อสร้างและพัฒนาชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด คือ 80/80
2. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรม  พัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต
3. เพื่อศึกษาเปรียบเทียบเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ ก่อนเรียนและหลังเรียน ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะ ทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553  โรงเรียนดอนตาลวิทยา จังหวัดมุกดาหาร สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 22 จำนวน 40 คน ซึ่งได้รับการเลือกอย่างเจาะจง (Purposive Sampling) ระยะเวลาในการศึกษาทั้งหมด 14 ชั่วโมง

การศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาเชิงทดลอง โดยใช้แบบแผนการวิจัย One Group Pretest-Posttest Design เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับ การดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางวิทยาศาสตร์ จำนวน 30 ข้อ ค่าความยากง่ายอยู่ระหว่าง 0.58-0.78 ค่าอำนาจจำแนกอยู่ระหว่าง 0.20-0.25 มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .91 และแบบประเมินเจตคติต่อวิทยาศาสตร์ มีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ .77 และวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ t – test Dependent Sample

ผลการศึกษาปรากฏผล ดังนี้

ประสิทธิภาพชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา มีค่าเท่ากับ 84.96/82.42 ซึ่งมีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยาหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
เจตคติต่อวิทยาศาสตร์ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนดอนตาลวิทยา หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
ดังนั้นชุดกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ เรื่องอาหารกับการดำรงชีวิต เป็นสื่อการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับให้ผู้เรียนใช้เพื่อการเรียนรู้ด้วยตนเอง เป็นการฝึกทักษะกระบวนการที่มีแบบแผน ผู้เรียนสามารถศึกษาตามขั้นตอนและประเมินผลการเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง ใช้ประกอบในการเรียนรู้ให้สมบูรณ์

volsung

  • Hero Member
  • *****
  • Online Online
  • Posts: 7,465
  • บ้านพักครู.คอม
« Reply #2 on: December 08, 2019, 11:46:38 PM »

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.177 seconds with 27 queries.