Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาทักษะการอ่าน...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาทักษะการอ่านและทักษะการ...
การพัฒนาหนังสืออิเล็...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ก...
รายงานผลการใช้แบบฝึก...
ชื่อเรื่อง    รายงานผลการใช้แบบฝึกทักษะคณิตศา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สา...
กฎของลูกเสือสำรอง-สามัญ...
รายงานการพัฒนาบทเรีย...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริ...
ต้นกำเนิดเพลงเด็กดี...
กำเนิดเพลงเด็กดีสำหรับเพลงเด็กดีนี้ ประพันธ์คำร้องโดยครู...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: November 30, 2011, 04:35:12 AM
9731 | 0
Bookmark and Share
แบบคำขอใบอนุญาตวิชาชีพทางการศึกษาใหม่
คุรุสภาปรับปรุงแบบคำขอเพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษาใหม่ โดยแยกเป็นเรื่องๆ จำนวน 10 แบบ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป ดังนี้
          1. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพครู (คส.01.10)
          2. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษา (คส.01.20)
          3. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพผู้บริหารการศึกษา (คส.01.30)
          4. แบบคำขอขึ้นทะเบียนรับใบ อนุญาตประกอบวิชาชีพศึกษานิเทศก์  (คส.01.40)
          5. แบบคำขอใบแทนใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.03)
          6. แบบคำขอใบอนุญาตปฏิบัติ การสอน (คส.04)
          7. แบบคำขอหนังสือรับรองการ ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.05)
          8. แบบหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียน เป็นผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา
          9. แบบคำขอแก้ไขหรือเพิ่มเติม ข้อมูลในทะเบียนและใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา (คส.06)
          10. แบบคำขอแปลใบอนุญาตประกอบ วิชาชีพทางการศึกษา (คส.07)

ที่มา : คุรุสภา http://www.ksp.or.th/ksp2009/th/home/index.php

สาระสำคัญ : คุรุสภาปรับปรุงแบบคำขอ เพื่อใช้ในงานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษาใหม่ เริ่มใช้ตั้งแต่ 1 กุมภาพันธ์  2554 เป็นต้นไป


คลิกดาวน์โหลดแบบทั้งหมดตามแนบ

http://www.sobkroo.com/detail_room_main5.php?nid=3975 

ถาม-ตอบสอบครู

คำถาม : หากจะดูบทบาทหน้าที่ของคุรุสภาจะต้องเปิดกฎหมายใด

    ก.  พระราชบัญญัติการศึกษาแห่ง ชาติ

    ข.  พระราชบัญญัติระเบียบ บริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ

    ค.  พระราชบัญญัติสภาครูและ บุคลากรทางการศึกษา

    ง.   พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

คำตอบ :  ข้อ  ค พระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา

เหตุผล : คุรุสภา เป็นสภาของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา กล่าวไว้ในพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 โดยกล่าวไว้ในมาตรา 7 8 และมาตรา 9 

อ่านกฎหมายตามไฟล์แนบ

http://www.sobkroo.com/img_news/file/1251798017.pdf

******************************


 


My Community