หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ  (Read 2293 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

กฤตติกา

 • Guest

ชื่อผลงาน รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพ
และเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้รายงาน นางกฤตติกา วันชัย
สถานที่ทำงาน โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์
สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 40
ปีการศึกษา 2553
บทคัดย่อ
รายงานผลการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี
(งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเอกสารประกอบการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 หลังเรียนให้สูงกว่าก่อนเรียนโดยใช้ เอกสารประกอบการเรียน และเพื่อประเมินความพึงพอใจต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเมืองราดวิทยาคม ตำบลนาซำ อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษา เขต 40ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 จำนวน 20 คน ได้มาโดยใช้วิธีการสุ่มแบบเจาะจง (purposive random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการทดลอง คือ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 7 ชุด แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 20 ข้อ ซึ่งมีค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.80 แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่มีต่อการใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และสถิติที่ใช้ทดสอบสมมติฐาน คือ ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบค่าที (t-test ) แบบ Dependent
ผลการศึกษาพบว่า เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 82.71/82.50 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ 80/80 ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร) เรื่อง การเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ที่สอนโดยใช้เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่า ก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการใช้ เอกสารประกอบการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานพื้นฐานอาชีพและเทคโนโลยี(งานเกษตร)เรื่องการเลี้ยงปลาดุก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,532
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 5,532
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.166 seconds with 27 queries.