หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ  (Read 2655 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พิทักษ์ ทวีแสง

  • Guest

บทคัดย่อ

คณิตศาสตร์มีบทบาทสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาความคิดของมนุษย์ ทำให้มนุษย์มีความคิด
สร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์
ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและ
เหมาะสม นอกจากนั้นยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนศาสตร์
อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง คณิตศาสตร์ จึงมีประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น
นอกจากนี้ยังช่วยพัฒนามนุษย์ให้สามารถคิดเป็น ทำเป็น แก้ปัญหาเป็นและสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้
อย่างมีความสุข
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ (1) เพื่อศึกษาการพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75 / 75   (2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วย แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   กลุ่มเป้าหมายในการพัฒนา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/1   ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554   โรงเรียนรัตนบุรี ตำบลรัตนบุรี  อำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 33  จำนวน   37 คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง(Purposive Sample)  การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงปริมาณใช้ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t-test (Dependent Samples) แล้วนำเสนอโดยการบรรยาย
ผลการศึกษา ปรากฏดังนี้
1) แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีประสิทธิภาพ เท่ากับ 79.54/79.61 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
2) ค่าเฉลี่ยของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3) แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  มีค่าดัชนีประสิทธิผลในการเรียนรู้เท่ากับ 0.5906  ซึ่งหมายความว่า
การเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ ทำให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 59.06
4) นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  โดยรวมอยู่ในระดับมาก
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.26  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่า มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด 10 ข้ออยู่ในระดับมาก 9  ข้อ  เรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปหาน้อย 3 อันดับแรก คือ การวัดและประเมินผลครอบคลุมเนื้อหาสาระมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.67 รองลงมา คือ สาระการเรียนรู้น่าสนใจและเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียน ใบความรู้และตัวอย่างช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจในบทเรียนดีขึ้นและข้อสอบครอบคลุมเนื้อหาสาระ มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.61 และ ขนาดรูปเล่ม เหมาะสมพิมพ์ถูกต้อง ปกสวยงาม จุดประสงค์การเรียนรู้สอดคล้องกับเนื้อหา สาระการเรียนรู้เหมาะสมกับเวลาที่ใช้จัดกิจกรรมการเรียนรู้ ศึกษาแล้วเข้าใจง่ายและแบบฝึกเสริมทักษะช่วยให้เรียนได้เร็วกว่าการเรียนจากตำราเรียน มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.56 ตามลำดับ โดยรวมผู้เรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง อัตราส่วนและร้อยละ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  เฉลี่ยเท่ากับ 4.35 หมายความว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด
โดยสรุป การเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ ด้วยแบบฝึกทำให้เกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง ไม่มี
อาการเบื่อหน่าย ช่วยให้เกิดความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระบบ ระเบียบ มีแบบแผน
สามารถวิเคราะห์ปัญหาและสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ สามารถนำมาใช้ในการพัฒนา
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้สาระการเรียนรู้อนื่ ได้ โดยพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะที่มีประสิทธิภาพและ
เกิดประสิทธิผลต่อผู้เรียน และครูผู้สอนสามารถนำไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาผู้เรียน
ให้มีคุณภาพอย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวัง
 

Page created in 0.131 seconds with 25 queries.