หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรั  (Read 2288 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

กมลทิพย์ สงค์ดำ

  • Guest

การวิจัยเรื่อง การพัฒนาชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนาสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ของนางกมลทิพย์  สงค์ดำ ตำแหน่ง ครูชำนาญการโรงเรียนบ้านปลายเส ปี 2554 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 2 จากการวิจัยนี้ครั้งนี้
มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 โรงเรียนบ้านปลายเส สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต  2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง  เส้นทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนาและวัฒนธรรม  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  เส้นทางพระพุทธศาสนา   สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4 กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้า ประกอบด้วย  ชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนา  จำนวน  8  ชุด  แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน  แบบฝึกหัดระหว่างเรียน  แบบสอบถามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ  และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน
        ผลการศึกษาค้นคว้า  พบว่า 
   1.  ประสิทธิภาพของชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  เส้นทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปลายเส มีประสิทธิภาพ  (E1/E2)  เท่ากับ  83.97/85.29
   2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนสอบก่อนเรียน  และหลังเรียนด้วยชุดการ
สอนแบบศูนย์การเรียน เรื่อง เส้นทางพระพุทธศาสนา   พบว่า  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดการสอนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01 
   3.  ความพึงพอใจของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนแบบศูนย์การเรียน  เรื่อง  เส้นทางพระพุทธศาสนา  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านปลายเส  พบว่า 
ความพึงพอใจต่อการเรียนของผู้เรียนที่เรียนด้วยชุดการสอน  โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด 

 

Page created in 0.041 seconds with 25 queries.