หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก  (Read 2460 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายมานพ คำชู

  • Guest

                                                                 บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง           รายงานการประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
ชื่อผู้รายงาน      นายมานพ   คำชู
ตำแหน่ง          ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
หน่วยงาน         โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก
ปีที่ประเมิน        2553

          การประเมินในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ใน 5 ด้าน ได้แก่ ด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัยเบื้องต้น ด้านกระบวนการดำเนินงาน ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
          กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย รองผู้อำนวยการสถานศึกษาและครู จำนวน  5 คน  กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน  2  คน  นักเรียน  จำนวน  47  คน  และผู้ปกครองนักเรียน  จำนวน 46 คน
          เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินครั้งนี้ คือ แบบสอบถามความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียน ต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียน โรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2   เป็นแบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ จำนวน  5  ฉบับ ครอบคลุมเนื้อหา 5  ด้าน คือ ด้านสภาวะแวดล้อม  ด้านปัจจัยเบื้องต้น  ด้านกระบวนการดำเนินงาน  ด้านผลผลิตของโครงการ และด้านความพึงพอใจต่อโครงการ
          สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  ค่าความถี่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าความเที่ยง
          ผลการประเมิน พบว่า
          1. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านสภาวะแวดล้อม โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
          2. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านปัจจัยเบื้องต้น โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
          3. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านกระบวนการดำเนินงาน โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก   
          4. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู ผู้ปกครองนักเรียน และนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านผลผลิตของโครงการ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก      
          5. ความคิดเห็นของรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ครู กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน และผู้ปกครองนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 2 ด้านความพึงพอใจต่อโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมของนักเรียนโรงเรียนบ้านไทยชนะศึก โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก
 

Page created in 0.095 seconds with 25 queries.