Author Topic: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  (Read 2501 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พรจีรา สายนุ้ย

  • Guest
ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
                           ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
                         โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่
ชื่อผู้วิจัย            นางพรจีรา  สายนุ้ย  โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
               สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
ปีที่วิจัย               ปีการศึกษา  2553  
บทคัดย่อ
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 (75/75) 3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  9 แผน  9  เรื่อง (อัตราและอัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน  สัดส่วน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  กำไรขาดทุนและดอกเบี้ยและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการศึกษา พบว่า 1) แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 75.10/76.67     สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  2) การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือได้รูปแบบการเรียนการสอน ISTAG  Model   มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 3) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   4)   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี (  = 4.26 )  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามหลักการจัดการเรียนรู้พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า “ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คำนึงถึงความความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมแบบ“เก่งดีและมีความสุข” คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยม การจัดการเนื้อหาและกิจกรรมต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับผู้เรียน รวมไปถึงความถนัดของผู้เรียน ความยากง่าย ความต่อเนื่อง และลำดับขั้นตอนของเนื้อหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล วุฒิภาวะของผู้เรียน
           จากสภาพการจัดการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนค่อนข้างต่ำและจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุของปัญหามาจากสาเหตุหลายประการเช่นปัญหาที่เกิดดจากเนื้อหาของหลักสูตร ตัวครูผู้สอนและตัวนักเรียน ปัญหาด้านเนื้อหาของหลักสูตรเนื่องจากเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละมีความยากและมีเนี้อหาสาระมาก  ทำให้เกิดปัญหาแก่ครูผู้สอน ครูผู้สอนไม่มีความรู้และความสามารถด้านการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ขาดทักษะในจัดการเรียนรู้  ไม่รู้จักใช้สื่อ และผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของนักเรียน และนอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบแข่งขันและแบบรายบุคคล โดยขาดการส่งเสริมเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกันเรียนรู้ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนเรียนเก่งช่วยเหลือคนเรียนอ่อน ทักษะการทำงานกลุ่มย่อยและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
           จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป
« Last Edit: September 12, 2011, 12:28:16 PM by Admin »