หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ  (Read 2654 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

พรจีรา สายนุ้ย

 • Guest

ชื่อเรื่อง           การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ
                           ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2
                         โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่
ชื่อผู้วิจัย            นางพรจีรา  สายนุ้ย  โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)
               สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่  จังหวัดกระบี่
ปีที่วิจัย               ปีการศึกษา  2553  
บทคัดย่อ
         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  2) เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ E1/ E2 (75/75) 3)  เพื่อทดลองใช้รูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2   4) เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อรูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด) จังหวัดกระบี่ จำนวน 34 คน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่ แผนการจัดการเรียนรู้รูปแบบการจัดการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน  9 แผน  9  เรื่อง (อัตราและอัตราส่วน  อัตราส่วนที่เท่ากัน  อัตราส่วนของจำนวนหลาย ๆจำนวน  สัดส่วน  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับสัดส่วน ร้อยละ  การแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับร้อยละ  กำไรขาดทุนและดอกเบี้ยและภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนซึ่งประกอบด้วยแบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน และแบบประเมินทักษะในการปฏิบัติงาน และแบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน การทดสอบค่าคงที่แบบไม่อิสระ และการวิเคราะห์เนื้อหา
          ผลการศึกษา พบว่า 1) แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์ (STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 มีประสิทธิภาพ E1/E2 เท่ากับ 75.10/76.67     สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้ 75/75  2) การออกแบบและพัฒนาเครื่องมือได้รูปแบบการเรียนการสอน ISTAG  Model   มีความเหมาะสมและความเป็นไปได้ 3) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD)มีคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทาง การเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .05   4)   นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนเทศบาล 2 (คลองจิหลาด)สังกัดเทศบาลเมืองกระบี่ มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก มี (  = 4.26 )  

ความเป็นมาและความสำคัญของปัญหา
           หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานพุทธศักราช 2551 ตามหลักการจัดการเรียนรู้พบว่า หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ต้องการให้มีการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ความสามารถ ตามมาตรฐานการเรียนรู้ สมรรถนะสำคัญและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยยึดหลักว่า “ผู้เรียนมีความสำคัญที่สุด” เชื่อว่าทุกคนมีความสามารถเรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ ยึดประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียน กระบวนการจัดการเรียนรู้ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาตามธรรมชาติและเต็มศักยภาพ คำนึงถึงความความแตกต่างระหว่างบุคคลและพัฒนาการทางสมองเน้นให้ความสำคัญทั้งความรู้และคุณธรรมแบบ“เก่งดีและมีความสุข” คณิตศาสตร์เป็นวิชาที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาความคิดของของมนุษย์ทำให้มนุษย์มีความคิดสร้างสรรค์ คิดอย่างมีเหตุผล เป็นระเบียบ สามารถวิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขสถานการณ์ได้อย่างถี่ถ้วนรอบคอบ ทำให้สามารถคาดการณ์ วางแผน ตัดสินใจและแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม และคณิตศาสตร์ยังเป็นเครื่องมือในการศึกษาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตลอดจนเป็นความรู้พื้นฐานในการเรียนระดับที่สูงขึ้น ซึ่งมนุษย์เป็นทรัพยากรที่สำคัญในการพัฒนาประเทศ การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต้องส่งเสริมให้ผู้เรียนได้พัฒนาทั้งด้านความรู้ ทักษะกระบวนการ คุณธรรม และค่านิยม การจัดการเนื้อหาและกิจกรรมต้องคำนึงถึงความสอดคล้องของเนื้อหากับผู้เรียน รวมไปถึงความถนัดของผู้เรียน ความยากง่าย ความต่อเนื่อง และลำดับขั้นตอนของเนื้อหา ความแตกต่างระหว่างบุคคล วุฒิภาวะของผู้เรียน
           จากสภาพการจัดการเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  2 คะแนนเฉลี่ยของนักเรียนค่อนข้างต่ำและจากการตรวจสอบพบว่าสาเหตุของปัญหามาจากสาเหตุหลายประการเช่นปัญหาที่เกิดดจากเนื้อหาของหลักสูตร ตัวครูผู้สอนและตัวนักเรียน ปัญหาด้านเนื้อหาของหลักสูตรเนื่องจากเนื้อหาสาระของกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์โดยเฉพาะเนื้อหาเรื่องอัตราส่วนและร้อยละมีความยากและมีเนี้อหาสาระมาก  ทำให้เกิดปัญหาแก่ครูผู้สอน ครูผู้สอนไม่มีความรู้และความสามารถด้านการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเรื่องอัตราส่วนและร้อยละ ขาดทักษะในจัดการเรียนรู้  ไม่รู้จักใช้สื่อ และผลิตสื่อการจัดการเรียนรู้ การจัดการเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของนักเรียน และนอกจากนี้การจัดการเรียนการสอนจะเป็นแบบแข่งขันและแบบรายบุคคล โดยขาดการส่งเสริมเรียนรู้แบบร่วมมือ ร่วมกันเรียนรู้ การพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน คนเรียนเก่งช่วยเหลือคนเรียนอ่อน ทักษะการทำงานกลุ่มย่อยและการปฏิสัมพันธ์ระหว่างบุคคล
           จากปัญหาที่ได้กล่าวมาข้างต้น ทำให้ผู้วิจัยมีความสนใจที่จะพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะเรื่องอัตราส่วนและร้อยละด้วยวิธีการเรียนแบบร่วมมือแบบแบ่งกลุ่มผลสัมฤทธิ์(STAD) สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 และเป็นแนวทางให้ครูผู้สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ นำไปพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้นต่อไป
« Last Edit: September 12, 2011, 05:28:16 AM by Admin »

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 6,163
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 6,163
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeeper.rucottagenet.rueyesvision.rueyesvisions.comfactoringfee.rufilmzones.rugadwall.rugaffertape.rugageboard.rugagrule.rugallduct.rugalvanometric.rugangforeman.rugangwayplatform.rugarbagechute.rugardeningleave.rugascautery.rugashbucket.rugasreturn.rugatedsweep.rugaugemodel.rugaussianfilter.rugearpitchdiameter.ru
geartreating.rugeneralizedanalysis.rugeneralprovisions.rugeophysicalprobe.rugeriatricnurse.rugetintoaflap.rugetthebounce.ruhabeascorpus.ruhabituate.ruhackedbolt.ruhackworker.ruhadronicannihilation.ruhaemagglutinin.ruhailsquall.ruhairysphere.ruhalforderfringe.ruhalfsiblings.ruhallofresidence.ruhaltstate.ruhandcoding.ruhandportedhead.ruhandradar.ruhandsfreetelephone.ru
hangonpart.ruhaphazardwinding.ruhardalloyteeth.ruhardasiron.ruhardenedconcrete.ruharmonicinteraction.ruhartlaubgoose.ruhatchholddown.ruhaveafinetime.ruhazardousatmosphere.ruheadregulator.ruheartofgold.ruheatageingresistance.ruheatinggas.ruheavydutymetalcutting.rujacketedwall.rujapanesecedar.rujibtypecrane.rujobabandonment.rujobstress.rujogformation.rujointcapsule.rujointsealingmaterial.ru
journallubricator.rujuicecatcher.rujunctionofchannels.rujusticiablehomicide.rujuxtapositiontwin.rukaposidisease.rukeepagoodoffing.rukeepsmthinhand.rukentishglory.rukerbweight.rukerrrotation.rukeymanassurance.rukeyserum.rukickplate.rukillthefattedcalf.rukilowattsecond.rukingweakfish.rukinozones.rukleinbottle.rukneejoint.ruknifesethouse.ruknockonatom.ruknowledgestate.ru
kondoferromagnet.rulabeledgraph.rulaborracket.rulabourearnings.rulabourleasing.rulaburnumtree.rulacingcourse.rulacrimalpoint.rulactogenicfactor.rulacunarycoefficient.ruladletreatediron.rulaggingload.rulaissezaller.rulambdatransition.rulaminatedmaterial.rulammasshoot.rulamphouse.rulancecorporal.rulancingdie.rulandingdoor.rulandmarksensor.rulandreform.rulanduseratio.ru
languagelaboratory.rulargeheart.rulasercalibration.rulaserlens.rulaserpulse.rulaterevent.rulatrinesergeant.rulayabout.ruleadcoating.ruleadingfirm.rulearningcurve.ruleaveword.rumachinesensible.rumagneticequator.rumagnetotelluricfield.rumailinghouse.rumajorconcern.rumammasdarling.rumanagerialstaff.rumanipulatinghand.rumanualchoke.rumedinfobooks.rump3lists.ru
nameresolution.runaphtheneseries.runarrowmouthed.runationalcensus.runaturalfunctor.runavelseed.runeatplaster.runecroticcaries.runegativefibration.runeighbouringrights.ruobjectmodule.ruobservationballoon.ruobstructivepatent.ruoceanmining.ruoctupolephonon.ruofflinesystem.ruoffsetholder.ruolibanumresinoid.ruonesticket.rupackedspheres.rupagingterminal.rupalatinebones.rupalmberry.ru
papercoating.ruparaconvexgroup.ruparasolmonoplane.ruparkingbrake.rupartfamily.rupartialmajorant.ruquadrupleworm.ruqualitybooster.ruquasimoney.ruquenchedspark.ruquodrecuperet.rurabbetledge.ruradialchaser.ruradiationestimator.rurailwaybridge.rurandomcoloration.rurapidgrowth.rurattlesnakemaster.rureachthroughregion.rureadingmagnifier.rurearchain.rurecessioncone.rurecordedassignment.ru
rectifiersubstation.ruredemptionvalue.rureducingflange.rureferenceantigen.ruregeneratedprotein.rureinvestmentplan.rusafedrilling.rusagprofile.rusalestypelease.rusamplinginterval.rusatellitehydrology.ruscarcecommodity.ruscrapermat.ruscrewingunit.ruseawaterpump.rusecondaryblock.rusecularclergy.ruseismicefficiency.ruselectivediffuser.rusemiasphalticflux.rusemifinishmachining.ruspicetrade.ruspysale.ru
stungun.rutacticaldiameter.rutailstockcenter.rutamecurve.rutapecorrection.rutappingchuck.rutaskreasoning.rutechnicalgrade.rutelangiectaticlipoma.rutelescopicdamper.rutemperateclimate.rutemperedmeasure.rutenementbuilding.ruultramaficrock.ruultraviolettesting.ru

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 6,163
 • บ้านพักครู.คอม

сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
сайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайтсайт
 

Page created in 0.419 seconds with 27 queries.