หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา  (Read 3651 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์

  • Guest

ชื่อเรื่อง รายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสายสมร
ผู้ประเมิน นายปราโมทย์ วงค์กาอินทร์
ปีการศึกษา 2550


บทคัดย่อ

การรายงานการประเมินผลโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสายสมร ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์
1. เพื่อประเมินวัตถุประสงค์ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ของโรงเรียนสายสมร และประเมินด้านสภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชนในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร
2. เพื่อประเมินความพร้อมด้านปัจจัยนำเข้า ในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพ
การศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ด้านความพร้อมของบุคลากร งบประมาณ และทรัพยากร
3. เพื่อประเมินกระบวนการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน
สถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร โดยใช้การประเมินการดำเนินงานกิจกรรม 8 กิจกรรม ได้แก่ การจัดระบบบริหารและสารสนเทศ การพัฒนามาตรฐานการศึกษา การจัดทำแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การดำเนินงานตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา การตรวจสอบและทบทวนคุณภาพการศึกษา การประเมินคุณภาพการศึกษา การรายงานคุณภาพการศึกษาประจำปี การผดุงระบบการประกันคุณภาพการศึกษา
4. เพื่อประเมินผลลัพธ์การดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร เกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ผลการดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของ
โครงการ และความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อการดำเนินงานตามโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
ประชากรที่ใช้ในการประเมิน ได้แก่ ครู คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง และนักเรียนโรงเรียนสายสมร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
ปีการศึกษา 2550 จำนวน 89 คน ดังนี้ ครู จำนวน 6 คน คณะกรรมการสถานศึกษา
ขั้นพื้นฐานจำนวน 9 คน ผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 37 คน และนักเรียน จำนวน 37 คน

เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล เป็นแบบสอบถามมาตราส่วนประมาณค่า (Rating scale)
ที่ผู้รายงานพัฒนาขึ้น เพื่อสอบถามเกี่ยวกับการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลการประเมินโครงการ พบว่า
1. ผลการประเมินด้านบริบท (Context Evaluation)
1.1 วัตถุประสงค์ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
1.2 สภาพแวดล้อมทางสังคมของชุมชน โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู ผู้ปกครอง นักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับ
มากที่สุด
2. ด้านปัจจัยนำเข้า (Input Evaluation)
2.1 ความพร้อมของบุคลากร โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู นักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
2.2 ความพร้อมของงบประมาณโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู นักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก และประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้ปกครอง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด
2.3 ความพร้อมของทรัพยากรโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ประเมินโดยครู คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครอง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และประเมินโดยนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
3. ด้านกระบวนการ (Process Evaluation) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษา ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเมินโดยผู้ปกครอง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และประเมินโดยนักเรียน มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4. ด้านผลลัพธ์ (Product Evaluation) โครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้และทุกระดับชั้นสูงกว่าเป้าหมายของโรงเรียนที่ตั้งไว้
4.1 การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ของโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเมินโดยผู้ปกครอง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และประเมินโดยนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก
4.2 ความพึงพอใจในการดำเนินงานโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา ของโรงเรียนสายสมร ที่ประเมินโดยครู ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก ประเมินโดยคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด ประเมินโดยผู้ปกครอง ผลการประเมินอยู่ในระดับมากที่สุด และประเมินโดยนักเรียน ผลการประเมินอยู่ในระดับมาก

=================================================================================
 

Page created in 0.043 seconds with 25 queries.