Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: August 01, 2011, 11:26:05 PM
2414 | 0
Bookmark and Share
เรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

ผู้รายงาน นางสาวสาลี่ ชาญณรงค์ ตำแหน่ง ครู วิทยฐานะ ครูชำนาญการ โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41
ปีที่พิมพ์ 2553

บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง
ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
โดยเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐาน 80/80
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยการใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย
เรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง
ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

กลุ่มตัวอย่างเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553
โรงเรียนพิจิตรพิทยาคม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 41 จำนวน 49 คน
ซึ่งได้มาจากวิธีการสุ่มแบบง่าย (Simple Random Sampling) โดยใช้ห้องเรียนเป็นหน่วยในการสุ่ม

เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ แบบฝึกทักษะภาษาไทย แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์
ทางการเรียน ก่อนเรียนและหลังเรียน แบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน

การวิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าประสิทธิภาพ (E1/E2) ค่าเฉลี่ย
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) และค่า t - test แบบ Dependent

ผลการศึกษาพบว่า

1. ผลการสร้างแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ใน
ภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.70/88.10
ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด (80/80) และพบว่าแบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง
ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 รายเรื่อง
มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่กำหนดไว้ทุกเรื่อง

เล่มที่ 1 เรื่อง ลักษณะคำไทย
มีประสิทธิภาพเท่ากับ 83.67
เล่มที่ 2 เรื่อง คำราชาศัพท์และคำสุภาพ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.24

เล่มที่ 3 เรื่อง คำบาลีและสันสกฤต มีประสิทธิภาพเท่ากับ
86.05
เล่มที่ 4 เรื่อง คำขม มีประสิทธิภาพเท่ากับ 84.76

เล่มที่ 5 เรื่อง คำทับศัพท์และคำศัพท์บัญญัติภาษาอังกฤษ มีประสิทธิภาพเท่ากับ
87.71

2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนแบบฝึกทักษะภาษาไทย
เรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
พบว่าการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
มีค่าคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ 11.94 คะแนน และ 26.93 คะแนน
ตามลำดับและเมื่อเปรียบเทียบระหว่างคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
พบว่าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของ ผู้เรียน
สูงกว่าคะแนนการทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

3. ผลการศึกษาความพึงพอใจของผู้เรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1
ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะภาษาไทย เรื่อง ลักษณะคำไทยและคำภาษาต่างประเทศที่ใช้ในภาษาไทย
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่า โดยภาพรวมผู้เรียนมี ความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก มีค่าเฉลี่ย 4.14

 :-[ http://www.banpukkroo.com/boardky/view.php?topic=106


 


My Community