ผู้เขียน หัวข้อ: รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นป.6:20/04/2011] - (102/0)  (อ่าน 1921 ครั้ง)

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

ออฟไลน์ บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • กระทู้: 1,742
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • อีเมล์
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ผู้วิจัย นางสาวนงนภา ชเวงเกียรติ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)
เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
ที่มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด ๓)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่กำลังศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต
๑ จำนวน ๔๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทั้ง ๓ ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะแต่ละเรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า
ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั้ง ๓ ชุด
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ย ๘๓.๓๐/๘๓.๕๐ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/ E2= ๘๐/๘๐
ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = ๔.๔๖)

 :-[ http://www.banpukkroo.com/boardky/view.php?topic=102