หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานการพัฒนาหนังสื...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ...
รายงานการประเมินโคร...
ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรั...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรร...
รายงานการใช้แบบฝึกเส...
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
บทคัดย่อชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเ...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง            &nbs...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:21:22 PM
1804 view | 0 comment
Bookmark and Share
ชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์ รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ผู้วิจัย นางสาวนงนภา ชเวงเกียรติ ปีการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๒ บทคัดย่อ
รายงานการพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ๑)
เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่๖ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล
ที่มีประสิทธิภาพ ๒) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย จำนวน ๓ ชุด ๓)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนการสอน โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่กำลังศึกษาใน ปีการศึกษา ๒๕๕๒ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานครปฐม เขต
๑ จำนวน ๔๐ คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล ทั้ง ๓ ชุด แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน
ชุดฝึกทักษะแต่ละเรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียน
และแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ โรงเรียนวัดศาลาตึกสิทธิชัยวิศาล แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ผลการศึกษาพบว่า
ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ทั้ง ๓ ชุด
ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเฉลี่ย ๘๓.๓๐/๘๓.๕๐ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้คือ E1/ E2= ๘๐/๘๐
ผลการศึกษาระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียง ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่
๖ นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยสูงกว่า ก่อนการใช้เอกสารประกอบการเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .๐๑
ความพึงพอใจของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะการอ่านออกเสียงภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
ในภาพรวมอยู่ในระดับความพึงพอใจมาก ( = ๔.๔๖)

 :-[ http://www.banpukkroo.com/boardky/view.php?topic=102

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]