หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานการพัฒนาหนังสื...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ...
รายงานการประเมินโคร...
ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรั...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรร...
รายงานการใช้แบบฝึกเส...
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
บทคัดย่อชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเ...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง            &nbs...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:19:55 PM
2488 view | 0 comment
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
ผู้รายงาน นางสมจิตร สุขตาม
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านขามโพนทัน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
ปีที่ศึกษา ปีการศึกษา 2550

บทคัดย่อ

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2 พบว่า ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ต่ำกว่าเป้าหมายที่โรงเรียนกำหนดไว้ เนื่องจากนักเรียนมีปัญหาด้านการคูณ
ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ดังนั้นการศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ 1)
เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่
4 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75 / 75 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้การศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน
สำนักงานเขตพื้นที่สุรินทร์ เขต 2 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2550 จำนวน 25 คน จาก 1 ห้องเรียน
ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling )เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ 1)
แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
จำนวน 16 แผน 2) แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 16 ชุด 3) แบบทดสอบย่อย ซึ่งเป็นแบบทดสอบแบบปรนัย 4 ตัวเลือก
จำนวน 15 ชุด ๆ ละ 5 ข้อและแบบอัตนัย จำนวน 1 ชุด มีจำนวน 2 ข้อ 4)
แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบฉบับรวม ชนิด
ปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ 5) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน ซึ่งเป็นแบบสอบถามที่
แบ่งระดับความพึงพอใจเป็น 5 ระดับ คือ พึงพอใจมากที่สุด พึงพอใจมาก พึงพอใจปานกลาง
พึงพอใจน้อย และพึงพอใจน้อยที่สุด จำนวน 20 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่
ค่าเฉลี่ย ร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและดัชนีประสิทธิผล
ผลการศึกษาปรากฏดังนี้
การพัฒนาแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 สรุปผลการศึกษาได้ดังนี้
1. ประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์มีประสิทธิภาพ ( ) เท่ากับ 86.19 / 83.40
แสดงว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ 75 /75 ที่ตั้งไว้
2. ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ มีค่าเท่ากับ 0.7470
แสดงให้เห็นว่าการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
ที่สร้างขึ้นส่งผลให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้เพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 74.70
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การคูณ
กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์
โดยรวมอยู่ในระดับมาก ( = 4.33)
โดยสรุป แบบฝึกทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ที่พัฒนาขึ้นในครั้งนี้มีประสิทธิภาพสูง
ครูผู้สอนและผู้เกี่ยวข้องสามารถนำไปใช้เป็นสื่อในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาในการเรียนรู้
เรื่องการคูณ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ของนักเรียนได้

 :-[ http://www.banpukkroo.com/boardky/view.php?topic=101

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]