หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานการพัฒนาหนังสื...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ...
รายงานการประเมินโคร...
ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรั...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรร...
รายงานการใช้แบบฝึกเส...
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
บทคัดย่อชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเ...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง            &nbs...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:16:54 PM
1707 view | 0 comment
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา(วิชาสุขศึกษา)
ชั้นประถมศึกษาปีที่2 โรงเรียนบ้านเชิงดอย (ดอยสะเก็ดศึกษา)
ผู้รายงาน นางทัศนีย์ กันธา
สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต 1
ปีที่รายงาน 2553

บทคัดย่อ


การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การศึกษาเพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุด
สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย
เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนก่อนเรียนและหลังเรียนและเพื่อศึกษาความพึงพอใจขอ
งผู้เรียนต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุดสุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 /ข
โรงเรียนบ้านเชิงดอย(ดอยสะเก็ดศึกษา)สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 จำนวน25
คนปีการศึกษา2553
เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาในครั้งนี้ผู้ศึกษาได้ใช้บทเรียนสำเร็จรูป ชุด
สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัยกลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา (วิชาสุขศึกษา)
ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 มีเนื้อหาของบทเรียนสำเร็จรูป จำนวน10 เล่ม
แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบบทเรียนสำเร็จรูปแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนจำนวน
30 ข้อ ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 3 ห้องเรียน รวม 76
คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/ข ปีการศึกษา 2553
ได้มาโดยวิธีการสุ่มแบบเจาะจงการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ คือ การหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป (
E1/E 2) ]ค่าเฉลี่ยร้อยละ ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการหาความสอดคล้อง ความเที่ยงตรง
และค่าอำนาจจำแนก

ผลการศึกษา ปรากฏว่า
1. ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปเรื่อง สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า ประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูปชุด สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 พบว่า บทเรียนสำเร็จรูป มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.59/87.60
2.
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการเรียนด้วยสำเร็จรูปชุดสุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ.05
3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนสำเร็จรูปชุด
สุขภาพดีถ้วนหน้าชีวิตปลอดภัย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ
4.76

 :-[ http://www.banpukkroo.com/boardky/view.php?topic=98

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]