หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
รายงานการพัฒนาหนังสื...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ...
รายงานการประเมินโคร...
ชื่อผลงาน :  รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมนิสัยรั...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรร...
รายงานการใช้แบบฝึกเส...
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
บทคัดย่อชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเ...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง            &nbs...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 11:13:48 PM
1602 view | 0 comment
Bookmark and Share
บทคัดย่อ

การศึกษาครั้งนี้ มีความมุ่งหมาย ๑) เพื่อพัฒนาสื่อประสมและแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ ๘๐ / ๘๐ ๒)
เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของสื่อประสมและแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
๓) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนและหลังใช้สื่อประสมและแบบฝึก
เสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่ผู้รายงานสร้างและพัฒนาขึ้น ๔) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
ที่มีต่อสื่อประสมและแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕/๒
โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๔ ปีภาคเรียนที่ ๒ การศึกษา ๒๕๕๑ จำนวน
๓๔ คน ซึ่งได้มาโดยวิธีเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่
๑) สื่อประสม เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน
๑๑ บทเรียน
๒) แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๑
ชุด ๓) แผนการจัดการเรียนรู้ เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๑๑ แผน ๔) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การเขียนเชิงสร้างสรรค์
แบ่งเป็น ๒ ตอน ตอนที่ ๑ เป็นแบบเลือกตอบ จำนวน ๓๐ ข้อ ๓๐ คะแนน ตอนที่สองเป็นแบบอัตนัย จำนวน ๑ ข้อ ๑๐
คะแนน รวม ๔๐ คะแนน ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนกเป็นรายข้อ (B) ตั้งแต่ ๐.๒๖ ถึง ๐.๗๘ ค่าความยาก (P) ตั้งแต่
๐.๒๘ ถึง ๐.๗๖ ค่าความเชื่อมั่นตอนที่ ๑ เท่ากับ ๐.๘๗ ตอนที่ ๒ เท่ากับ ๐.๗๓ ๔)
แบบประเมินสื่อประสมและแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ สำหรับผู้เชี่ยวชาญ ๕ ท่าน ๕)
แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อสื่อประสมและแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ จำนวน ๒๐ ข้อ
สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลในการรายงานครั้งนี้ ได้แก่ ร้อยละ ค่าคะแนนเฉลี่ย ( )
ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) และ t ; test แบบ Dependent Sample
ผลการศึกษาค้นคว้าพบว่า
๑. สื่อประสมและแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีประสิทธิภาพ (E๑ / E๒) เท่ากับ ๙๐.๐๘ / ๘๕.๘๑ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
๒. ผลการวิเคราะห์ดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีค่าเท่ากับ ๐.๗๗ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ ๐.๕๐
ที่กำหนดไว้
๓.
ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของคะแนนเฉลี่ยผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษ
ะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕
สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิตที่ระดับ .๐๑
๔. นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์

======================================================================
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]