หน้าแรก  หน้าแรก    ช่วยเหลือ    ค้นหา    ปฏิทิน    เข้าสู่ระบบ    สมัครสมาชิก   

 
Column Update!
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรร...
รายงานการใช้แบบฝึกเส...
ชื่อเรื่อง รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
บทคัดย่อชื่อเรื่อง  :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเ...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง            &nbs...
การพัฒนาชุดการสอนนาฏ...
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุ...
การพัฒนาแบบฝึกทักษะช...
หัวข้อวิจัย    การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำใน...

0 สมาชิก และ 1 บุคคลทั่วไป กำลังดูหัวข้อนี้

เมื่อ: สิงหาคม 01, 2011, 10:55:10 PM
2099 view | 0 comment
Bookmark and Share
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน สัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์ ปีที่พัฒนา 2552 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2551 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยแบบฝึกเสริมทักษะ
มีระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสมมากที่สุด ( = 4.53 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
81.37/81.51 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุดเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ4.63

ยังไม่มีความคิดเห็น

 


บ้านพักครูบอร์ด โหลดสื่อ นวัตกรรมฟรี กระดานย้าย ทิปฯโปรแกรมคอมพิวเตอร์
©สสงวนลิขสิทธิ์ ห้ามลอกเลียนแบบไม่ว่าส่วนใด ส่วนหนึ่ง ของเว็บไซต์ รวมถึงเนื้อหา รูปภาพ และอื่น ๆ

[[กลับขึ้นข้างบน]]