Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: August 01, 2011, 10:55:10 PM
2758 | 0
Bookmark and Share
บทคัดย่อ ชื่อผลงาน รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้รายงาน สัตริยาภรณ์ บุญวัฒน์ ปีที่พัฒนา 2552 รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีจุดมุ่งหมายในการพัฒนา เพื่อ 1) เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกเสริมทักษะ
การเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)
เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน
ด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับนักเรียนชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 3)
เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่างได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนอนุบาลพิจิตร ปีการศึกษา 2551 จำนวน 43 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาประกอบด้วย
แบบฝึกเสริมทักษะการพัฒนา การเขียนเชิงสร้างสรรค์ จำนวน 9 เรื่อง แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
แบบอัตนัย จำนวน 2 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้เรียน โดยแบบฝึกเสริมทักษะ
มีระดับความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ เหมาะสมมากที่สุด ( = 4.53 ) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญอยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย เท่ากับ 4.53 ผลการศึกษาครั้งนี้พบว่า
1. แบบฝึกเสริมทักษะเสริมทักษะการเขียนเชิงสร้างสรรค์ สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 มีประสิทธิภาพ
81.37/81.51 2. นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญ
ทางสถิติที่ระดับ .01 3. นักเรียนพึงพอใจต่อการเรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
ชุดเขียนเชิงสร้างสรรค์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 อยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีคะแนนเฉลี่ย เท่ากับ4.63


 


My Community