Home
สื่อนวัตกรรม  |  
วิทยฐานะ  |  
บทคัดย่อ  |  
แผนการเรียนรู้  |  
วิจัยในชั้นเรียน  |  
E-Book-ข้อสอบ  
  Login    Register      

 
การพัฒนาชุดกิจกรรมกา...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ ก...
การประเมินโครงการพัฒ...
ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการพัฒนาสถานศึกษาสู่ความเป็นเล...
การพัฒนาหลักสูตรท้อง...
ชื่อเรื่อง    การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่นเรื่อง ...
โปรแกรมการพัฒนาสมรรถ...
ชื่อเรื่อง โปรแกรมการพัฒนาสมรรถนะครูด้านการจัดการเรียนร...
รายงานผลการพัฒนาการอ...
ชื่อเรื่อง รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดย...
การพัฒนาบทเรียนคอมพิ...
ชื่อเรื่อง การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง คำคุ...
รายงานการพัฒนาทักษะพ...
ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาทักษะพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของเด...

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

on: August 01, 2011, 10:47:40 PM
3264 | 0
Bookmark and Share
ชื่อเรื่อง การพัฒนานาทักษะในด้านการอ่าน คำพื้นฐาน ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้วิจัย นายสวัสดิ์ ปุญยะสาร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาไทย

บทคัดย่อ

ในการวิจัยครั้งนี้ มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่
1 ในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2552 จากจำนวนนักเรียนทั้งหมด 4 คน
ด้วยวิธีการประเมินที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ระยะเวลาที่ใช้ในการวิจัยทั้งสิ้น
โดยเริ่มทำการวิจัยตั้งแต่เดือนมิถุนายน - เดือนกันยายน
ผลการวิจัย พบว่านักเรียนจำนวนหนึ่งมีการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน การเขียนดีขึ้นกว่าเดิม
ด้วยวิธีการให้แรงเสริมโดยการชมเชยและให้ระยะเวลาในการฝึกทักษะการอ่าน การเขียนมากพอสมควร ดังนั้น
นักเรียนจึงเกิดทักษะในด้านการอ่าน การเขียนโดยฝึกทักษะการประสมคำ พยัญชนะ สระ ตัวสะกด
และรูปวรรณยุกต์ ได้อย่างถูกต้อง โดยนำมาซึ่งการพัฒนาทักษะในด้านการอ่าน
การเขียนได้อย่างคล่องแคล่วและถูกต้องเข้าใจมากยิ่งขึ้น

อ้างอิงเพิ่มเติม > :-X> http://banpukkroo.com/board1/index.php?topic=6.0

==============================================================
« Last Edit: August 01, 2011, 10:50:02 PM by Admin »


 


My Community