หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Pages: [1]   Go Down

Author Topic: รายชื่อปาร์ตี้ลิสต์ 'เพื่อไทย' 'ประชาธิบัตย์' 'ภูมิใจไทย'  (Read 3931 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email

 เชิญชวนไปเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นะครับ  :o >:( 125 ปาร์ตี้ลิสต์เพื่อไทย  >:(

 อันดับ 1.น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 2.นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ 3.ร.ต.อ. เฉลิม อยู่บำรุง 4.นายเสนาะ เทียนทอง 5.พล.ต.อ. ประชา พรหมนอก 6.นายมิ่งขวัญ แสงสุวรรณ์ 7.นายปลอดประสพ สุรัสวดี 8.นายจตุพร พรหมพันธุ์ 9.นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ 10.นายสุชาติ ธาดาธำรงเวช 11.พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก 12.นายจารุพงศ์ เรืองสุวรรณ 13.นายบัณฑูรย์ สุภัควณิช 14.พ.อ. อภิวันท์ วิริยะชัย 15.นายสันติ พร้อมพัฒน์
 

 16.พล.ต.อ. วิรุฬห์ ฟื้นแสน 17.พล.ต.ท. วิโรจน์ เปาอินทร์ 18.นายวิรุฬ เตชะไพบูลย์ 19.นายเหวง โตจิราการ 20.นายสุรพงษ์ โตวิจักษณ์ชัยกุล 21.นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล 22.นายวัฒนา เมืองสุข 23.พล.อ.ยุทธศักดิ์ ศศิประภา 24.นายนิติภูมิ นวรัตน์ 25.น.ส. ภูวนิดา คุณผลิน 26.นายสุนัย จุลพงศธร 27.นางรพิพรรณ พงษ์เรืองรอง 28.นายคณวัฒน์ วศินสังวร 29.นายอัสนี เชิดชัย 30.น.ส. สุณีย์ เหลืองวิจิตร

 

 31.พ.ต. อณันย์ วัชโรทัย 32.นายวิรัช รัตนเศรษฐ 33.นายพรศักดิ์ เจริญประเสริฐ 34.นายนภินทร ศรีสรรพางค์ 35.นายถาวร ตรีรัตน์ณรงค์ 36.นางวราภรณ์ ตั้งภากรณ์ 37.น.ส.สุนทรี ชัยวิรัตนะ 38.น.ส. ตวงรัตน์ โล่ห์สุนทร 39.นายสมพล เกยุราพันธุ์ 40.นายพงศกร อรรณนพพร

 

 41.นายพร้อมพงศ์ นพฤทธิ์ 42.น.ส.ขัตติยา สวัสดิผล 43.นายธนเทพ ทิมสุวรรณ 44.น.ส.กฤษณา สีหลักษณ์ 45.นายเกียรติชัย ติรณศักดิกุล 46.นายวิภูแถลง พัฒนภูมิไท 47.นางเยาวนิตย์ เพียงเกษ 48.นายพายัพ ปั้นเกตุ 49.นางรังสิมา เจริญศิริ 50.ร.ศ. เชิดชัย ตันติศิรินทร์ 51.นายกานต์ กัลป์ตินันท์ 52.นายธนิก มาศรีพิทักษ์ 53.นายพิชิต ชื่นบาน 54.นายก่อแก้ว พิกุลทอง 55.นายนิยม วรปัญญา

 

 56.น.ส. จารุพรรณ กุลดิลก 57.นายอรรถกร ศิริลัทธยากร 58.นายเวียง วรเชษฐ์ 59.นายอดิศักดิ์ โภคกุลกานนท์ 60.นายวิเชียร ขาวขำ 61.นายประวัฒน์ อุดตะโมต 62.นายดนุพร ปุณณกันต์ 63.นายยุรนันท์ ภมรมนตรี 64.นางบุศริณธญ์ วรพัฒนานันน์ 65.นายกิตติศักดิ์ หัตถสงเคราะห์ 66.นางอุดมรัตน์ อาภรณ์รัตน์ 67.นายชวลิต วิชยสุทธิ์ 68.นายธวัชชัย สุทธิบงกช 69.นายทวีศักดิ์ อนรรฆพันธ์

 

 70.นายสรรพภัญญู ศิริไปล์ 71.นางมาลินี อินฉัตร 72.นายชินวัฒน์ หาบุญพาด 73.นายเอกธนัช อินทร์รอด 74.นายถิรชัย วุฒิธรรม 75.นายสมเกียรติ ศรลัมพ์ 76.นายอับดุลเร๊ามาน อับดุลสมัด 77.นายชนะศักดิ์ อัตถาวงศ์ 78.นายกมล บันไดเพชร 79.นางฉวีวรรณ คลังแสง 80.นายโสภณ เพชรสว่าง

 

 81.นายภิญโญ ตั๊นวิเศษ 82.นายสถิรพร นาคสุข 83.นายประแสง มงคลศิริ 84.นายสฤษฎ์ อึ้งอภินันท์ 85.นายพฤฒิชัย วิริยะโรจน์ 86.นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล 87.นายสุรชัย เบ้าจรรยา 88.นางรัตนาภรณ์ สมบูรณ์ 89.นายธนาธร โล่ห์สุนทร 90.พล.ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง

 

 91.พล.ต.ต. ไพฑูรย์ เชิดมณี 92.นายพูลสวัสดิ์ โหตระไวศยะ 93.นายประสพ บุษราคัม 94.นางปานทิพย์ คนสมบูรณ์ 95.นายปิยะ อังกินันท์ 96.นางปทิดา ตันติรัตนานนท์ 97.นายประเกียรติ นาสิมมา 98.นายยุทธพงษ์ แสงศรี 99.นายวิบูลย์ แช่มชื่น 100.ร.ต.ท. เชาวรินธร์ ลัทธศักย์ศิริ

 

 101.นายธนะรัชต์ วิเชียรรัตน์ 102.นายสมบัติ เมทะนี 103.นายชัยวัฒน์ กุลศักดิ์วิมล 104.นายถนอม สมผล 105.นายธนกฤต ชะเอมน้อย 106.นายพินิจ จันทร์สมบูรณ์ 107.นายสุรพร ดนัยตั้งตระกูล 108.นายวิม รุ่งวัฒนจินดา 109.นายสุเทพ สายทอง 110.พล.ต.ต. เกษม รัตนสุนทร 111.นายนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ 112.นายบัวสอน ประชามอญ 113.นายวัลลภ สุปริยศิลป์ 114.นายเรวัต สิรินุกุล 115.นายพิทยา พุกกะมาน

 

 116.นางพรรณี แสงสันต์ 117.นายกล่ำคาน ปาทาน 118.นายไชยรัตน์ ไทยเจียมอารีย์ 119.นายเหรียญชัย ลิขิตพฤกษ์ 120.นายเรืองยุทธ์ ประสาทสวัสดิ์ศิริ 121.นายต่อพงษ์ ไชยสาสน์ 122.นายชาญยุทธ เฮงตระกูล 123.พล.อ.อ. สุเมธ โพธิ์มณี 124.นายพิชัย นริพทะพันธุ์ 125.นางนลินี ทวีสิน
 
*******************************************************************************
 
 >:( 125 ปาร์ตี้ลิสต์ปชป.  >:(

 1.นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ 2. นายชวน หลีกภัย 3.นายบัญญัติ บรรทัดฐาน 4. นายเทอดพงษ์ ไชยนันทน์ 5.นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ 6.นายกรณ์ จาติกวณิช 7. คุณหญิงกัลยา โสภณพนิช 8.นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน 9.นายไตรรงค์ สุวรรณคีรี 10.นายชำนิ ศักดิเศรษฐ์ 11.นายไพฑูรย์ แก้วทอง 12.นายอิสสระ สมชัย 13.นายเจริญ คันธวงศ์ 14.นายอลงกรณ์ พลบุตร 15. นายอาคม เอ่งฉ้วน 16.นายนิพนธ์ วิสิษฐยุทธศาสตร์ 17.นายสุทัศน์ เงินหมื่น 18.องอาจ คล้ามไพบูลย์ 19. นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค 20.นายวิฑูรย์ นามบุตร


 21. นายถวิล ไพรสณฑ์ 22.นางศิริวรรณ ปราศจากศัตรู 23.พ.อ.วินัย สมพงษ์ 24.นายสุวโรช พะลัง 25.นางผุสดี ตามไท 26.นายปัญญวัฒน์ บุญมี 27.นายสามารถ ราชพลสิทธิ์ 28.น.พ.บุรณัชย์ สมุทรักษ์ 29.นายภุชงค์ รุ่งโรจน์ 30.นายนิพนธ์ บุญญามณี 31.นางอานิก อัมระนันทน์ 32.นายโกวิทย์ ธารณา 33.นายอัศวิน วิภูศิริ 34.นายธรรมวิชญ์ โพธิพิพิธ 35.นายเกียรติ สิทธิอมร 36.นายบุญยอด สุขถิ่นไทย 37.นายกนก วงศ์ตระหง่าน 38.พล.อ.พิชาญเมธ ม่วงมณี 39.นายสุกิจ ก้องธรนินทร์ 40.นายประกอบ จิรกิติ


 41.นายพีระยศ ราฮิมมูลา 42.นายกษิต ภิรมย์ 43.นายวีระชัย วีระเมธีกุล. 44.นางรัชฎาภรณ์ แก้วสนิท 45.นายวัชระ เพชรทอง 46.นายจุฤทธิ์ ลักษณวิศิษฏ์ 47.นายอิสรา สุนทรวัฒน์ 48.นายสัมพันธ์ ทองสมัคร 49.นายชวนนท์ อินทรโกมาลย์สุต 50.นายไชยวัฒน์ ไตรยสุนันท์  51นางมณทิพย์ ศรีรัตนา 52.น.ส.เฉลิมลักษณ์ เก็บทรัพย์ 53.นายดนัย นพสุวรรณวงศ์ 54.นายธิติ มหบุญพาชัย 55.นายเฉลียว อยู่สีมารักษ์ 56.นายสุรสิทธิ์ ตรีทอง 57.นายยุพ นานา 58.นายสะพรั่ง สุขขเวชชวรกิจ 59.นายสัญชัย อินทรสูต 60.นพ.บรรพต ต้นธีรวงศ์


 61.นายบุณย์ธีร์ พานิชประไพ 62.นายสืบแสง พรหมบุญ 63.ว่าที่ ร.ต.โมฮามัดยาสรี ยูซง 64.นายอภิชัย เตชะอุบล 65.ดร.วีระชัย ถาวรทนต์ 66.นายอภินันท์ ช่วยบำรุง 67.นายประกอบ สังข์โต 68.นายเกรียงยศ สุดลาภา 69.นายสุริยะ ศึกษากิจ 70.พล.ร.อ.นาวี ศานติกะนาวิน 71.นายชีวเวช เวชชาชีวะ 72.นายธัชพงศ์ ธรรมพุฒิพงศ์ 73.นายธราดล เปี่ยมพงศ์สานต์ 74.นายพรพล เอกอรรถพร 75.นายฮูวัยดีย๊ะ พิศสุวรรณ 76.นายสุรัตน์ เมฆะวรากุล 77.นายคำรณ ณ ลำพู 78.นายวัชรินทร์ เกตะวันดี 79.นายจีรพงศ์ พวงทอง 80.นายราเมศ รัตนะเชวง


 81.นางรักษ์หฤทัย ยกสุขฤทัยไขข่าว 82.นายวรเทพ สุวัฒนพิมพ์ 83.พ.อ.เฟื่องวิชช์ อนิรุทธเทวา 84.นายภูเบศ จันทนิมิ 85.นายแสนคม อนามพงษ์ 86.นายสุธรรม นทีทอง 87.นายสรวิศ ขุนจันทร์ 88.นายภูมิสรรค์ เสนีวงศ์ ณ อยุธยา 89.นายพิเชษฐ ฤกษ์ปรีชา 90.นายสุธี กรกมลพฤกษ์  91.นายสกลภัทร เหมือนจันทร์เชย 92.นายสุธรรม ลิ้มสุวรรณเกษม 93.พล.ร.ท.เชษฐ โกมลฐิติ 94.นายประจักษ์ชัย ณ สงขลา 95.นายสกล เขมะพรรค 96.นายสำเร็จ ภูนิคม 97.นางสาวจันทรพร ขันโมลี 98.นายสมเกียรติ ฉันทวานิช 99.นางเตือนใจ นุอุปละ 100.นายจารุพงศ์ สมอารยพงศ์


 101.นายภราดร กลางบุรัมย์ 102. นายสุทัศน์ พรหมรัตน์ 103.นายประสงค์ สุภาสัย 104.นายภณวัชร์นันท์ ไกรมาตย์ 105.นายพลวัฒน์ เล็กสมบูรณ์ไชย 106.นายปราโมทย์คริษฐ ธรรมคุณากร 107.นายมงคลัตถ์ พุกะนัดด์ 108.นายธวัช มนูธรรมธร 109.นายกษิเดช กุลจิตติพร 110.นายขภัช นิมมานเหมินท์  111.น.พ.วัชระ สนธิชัย 112.นายรัฐไกร เอกเพชร 113.นายเอกมล อนันตกูล 114.นายวิศิษฎ์ ประทุมสุวรรณ 115.พล.อ.ณรงค์ มหาคุณ

 

 116.นายชุบ ชัยฤทธิไชย 117.นายมาร์โค เจริญใจ 118.นายประดิษฐ์ ทับทิมดี 119.พ.ต.ท.วิชิต ศรีไชยวาน 120.นายจักรพันธ์ พรนิมิตร 121.น.ส.ปานระพี แก้วภราดัย 122.นางจันทร์เพ็ญ ปริปุณณะชัย 123.นายฐิติพงศ์ ภูมิโยธา 124.นางนิภา พริ้งศุลกะ 125.นายลาภศักดิ์ ลาภาโรจน์กิจ
 
 
 
*******************************************************************************
 >:( 125 ปาร์ตี้ลิสต์'ภูมิใจไทย'  >:(

    รายชื่อผู้สมัครบัญชีรายชื่อผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย ที่นำมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดง

    รายชื่อผู้สมัครส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ที่นำมายื่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในการเปิดรับสมัคร ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ ที่สนามกีฬาไทย-ญี่ปุ่นดินแดงเมื่อช่วงเช้าวันนี้มีดังต่อไปนี้

    1.นายชวรัตน์ ชาญวีรกูล 2.นายชัย ชิดชอบ 3.นายเรืองศีกดิ์ งามสมภาค 4.นางนาที รัชกิจประการ 5.นายศุภชัย ใจสมุทร 6นส.ณัฐธิดา เทพสุทิน 7.นายเพิ่มพูน ทองศรี 8.นายสรยุทธ เพ็ชรตระกูล 9.นส.ศรีวรรณ เทียมประเสริฐ 10.นายพิพฒน์ พรหมวราภรณ์ 11.นายประเวช รัตนเพียร 12.นายสุรชัย สุทธิธรรม 13.นายประจักษ์ แกล้วกล้าหาญ 14.นายทวีวัฒน์ ฤทธิ์ฤาชัย 15.นางศุภธินันท์ ไถวสินธิ์ 16.นายสุชาติ โชคชัยวัฒนากร 17.นายสมบูรณ์ วันไชยธนวงศ์ 18.นางชนากานต์ ยืนยง 19.ร.ต.กฤษฎา การุณ 20.นายณัฐพล เกียรติวินัยสกุล 21.นายฉัตรชัย ศิลาพร

    22.พล.อ.ดุสิต เครือใย 23.นายประสิทธิ์ ตั้งศรีเกียรติกุล 24.นายมานพ ปัตนวงศ์ 25.นายคำตา แคนบุญจันทร์ 26.นายสมควร ทองสุกใส 27.นายเกรียงศักดิ์ ภู่พันธ์ตระกูล 28.นายเอกรินทร์ นิลสวัสดิ์ 29.นส.วาสินีพร พลเยี่ยม 30.นายไพโรจน์ สุขสัมฤทธิ์ 31.นายพันธพัฒน์ พัฒนะพัฒนา 32.นายโกศล เหมพลชม 33.นางชุณห์พิมาน เชษฐ์เมทินี 34.นายไกรวัลย์ เกษมศิลป์ 35.นายฉัตรชัย ชูแก้ว 36.นายอวยชัย สุขรัตน์ 37.นายอธิวัฒน์ สอนเนย

    38.นายธนกร วังบุญชนะ 39.นายเจษฎาพงศ์ ชูแก้ว 40.นายสนั่น สุขรมย์  41.นส.อริสรา ตาวงษ์ 42.นส.เอื้ออิศรา หมื่นแสน 43.นายจิรเดช ซามาเละ 44.พ.ต.ท.ณรงค์ โพธิจักร 45.นางศริยา ใจสมุทร 46.นายพิพัฒน์ วีระถาวร 47.นายวีรศักดิ์ ชุณหจักร 48.นายสมเกียรติ กิจเจริญ 49.นายสมชัย ตั้งปวิทยา 50.นายสุนทร โนราช 51.นายอำพันธ์ ไทยสนิท 52.นายประชา อัศวนิเวศน์

    53.นายณัชพล เจริญวงศ์ 54.มานะ พรสุรัตน์ 55.นายเกษม ลีละยุวพันธุ์ 56.นายมูฮำหมัดนาเซ กอร์เดร์ 57.นายสนิท วัฒนสุข 58.ดต.กรณ์ วราธรรมกุล 59.นายคำก่าย กองพร 60.นางจิดาภา ฮดฤาชา 61.นายณัฐพล งามเหลา 62.นายธนัช นาคจันทึก 63.นายประยงค์ โม้สี 64.นายประเสริฐ ชินศรี 65.นายวีระชัย จูห้อง 66.นายณัฎฐพงศ์ วิเชียรวรรณ 67.นางสกุลลักษณ์ ศักดาพิทักษ์ 68.นายสถาพร โคตรบุก 69.นายธรรมบุตร เกียรติกอบสุข

    70.นส.นุชชาวดี พันธ์สวัสดิ์ 71.นางชวนพิศ พันธ์เพียร 72.นส.นิติยา พรหมสวัสดิ์ 73.นางนิยา คงพิบูลย์ 74.นายประสิทธิ์ จิตจุ่น 75.นส.มณฑาทิพย์ จุฑานนท์ 76.นายศักดา จริงจิตร 77.นายธนัท ลาชโรจน์ 78.นส.เพ็ญศรี อินอุ่นโชติ 79.นายวรนิต วินทะไชย 80.นส.ศศิพร อุษณวศิน 81.น้ำอ้อย รู้แสวง 82.นายสาโรจน์ วัฒนสโรจ 83.นายสุพล สุขศรีมั่งมี 84.นายกฤษฎาพัฒน์ แจ้งจรรยาวงศ์ 85.นายยุทธพงษ์ สิทธิ

    86.นายไพรวัลย์ มีหิริ 87.ว่าที่ร.ต.ก่องเกียรติ รักษ์ธรรม 88.นายจีรวรพัฒน์ เขียวสี 89.นายซายุตี สะอุ 90.นส.ณัฐนันท์ พินทอง 91.นายดลหร่อหมาน อุสมาน 92.นายธีระพงษ์ สีวิลัย 93.นส.นุชนารถ แซ่บ้าง 94.ว่าที่ร.ต.ปริญญา มาน้อย 95.นายปรีชา จบดี 96.นส.ปิลันธนา อินทรมาศ 97.นส.เพ็ญนภา ทุมลา 98.ว่าที่ร.ต.ไพโรจน์ ขาวสะอาด 99.นส.ไพวรรณ สิทธิกัน 100.ว่าที่ร.ต.ไพศาล รอดเจริญสุข

    101.นส.ลักขณา มณีรัตน์ 102.นายวัชรา ฉิมเงิน 103.นายวินัย สมบัติ 104.นส.วิรัตา ขวัญแพ 105.นส.กัญญวรรณ ปิ่นเงิน 106.นายอนุรักษ์ แก้งฉาง 107.นายสราวุธ รมณรงค์ 108.นส.สุกัญญา สุขรุ่ง 109.นส.สุทิศา สิทธิมาลย์ 110.นายสุริยา วาสะรัมย์ 111.นายสุวิทย์ พรมขุนทด 112.นส.เสาวคนธ์ คำนวณจิตต์ 113.นายศิวกร แสนวงษา 114.นส.อัญชลี ชวนชื่น

    115.นส.อัญชลี เหลี่ยมสูงเนิน 116.นายอัศนีย์ สายสุวรรณ 117.นส.อัญชนา เทพนาคิน 118.นายวิพรสกุล แก้วพิทักษ์ 119.นายวัชระ ลูกหยี 120.นส.ภริดา พุ่มประดิษฐ์ 121.นายชัยวัฒน์ เสมหล่ำ 122.นายพิภพ ช้อยวงศ์งาม 123.นายสมาน สำราญวงศ์ 124.นายเอกชัย กุ้งทอง 125.นายมารุต มัสยวาณิช

*******************************************************************************
เชิญชวนไปเลือกตั้ง วันที่ 3 กรกฎาคม 2554 นะครับ  :o

http://www.ect.go.th/  :-[
« Last Edit: May 26, 2011, 08:58:27 AM by Admin »
Logged
Pages: [1]   Go Up
 

Page created in 0.097 seconds with 26 queries.