หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่บทคัดย่อ การอ่าน และเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  (Read 2795 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email

ชื่องานวิจัย   การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่าน
                           และเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
โรงเรียนบ้านขามโพน
                          ทัน อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
ผู้ศึกษาวิจัย   นายบุญจันทร์  จัดสนาม
ตำแหน่ง   ครู  วิทยฐานะชำนาญการ โรงเรียนบ้านขามโพนทัน อำเภอชุมพลบุรี
                          จังหวัดสุรินทร์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุรินทร์ เขต 2
                          สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
ปีที่เผยแพร่   2552


บทคัดย่อ

              การศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนบ้านขามโพนทัน อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์    มีวัตถุประสงค์เพื่อหาประสิทธิภาพของแบบฝึก   เรื่อง   การอ่านและเขียนสะกดคำ เพื่อศึกษาเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดคำ   โดยใช้แบบฝึก    ชั้นประถมศึกษาปีที่  2   โรงเรียนบ้านขามโพนทัน    อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์  และเพื่อศึกษาความพึงพอใจต่อกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยเรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ โดยใช้แบบฝึก ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน    อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายการวิจัยคือนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2โรงเรียนบ้านขามโพนทัน อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา  2552 จำนวน  11  คนโดยการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ แผนการจัดการเรียนรู้ แบบฝึก แบบทดสอบ แบบสอบถาม แบบประเมินและแบบสังเกต การวิเคราะห์ข้อมูล โดยการหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสถิติ t-test  ในกรณีกลุ่มตัวอย่างไม่เป็นอิสระต่อกัน

   ผลการศึกษาพบว่า
   1. ผลการศึกษาประสิทธิภาพของแบบฝึกเรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ มีค่า   E1   /  E2 โดยรวมคือ 83.48/81.65  สูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้คือ  80/80
   2. ผลการศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย   เรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดคำ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  โรงเรียนบ้านขามโพนทัน  อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์กำหนดเกณฑ์ผ่าน  80 % ผลสรุปว่า ก่อนเรียน นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 15.79  ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ 84.21 ซึ่งมีผลการเรียนอยู่ในระดับต่ำ ( = 10.32  S.D. = 2.32 )หลังเรียน  นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนผ่านเกณฑ์ คิดเป็นร้อยละ 84.21  ไม่ผ่านเกณฑ์คิดเป็นร้อยละ  15.79  ซึ่งผลการเรียนอยู่ในระดับสูง (  = 17.33  S.D. = 1.03 )
       3.  ผลการประเมินทักษะการอ่าน  กำหนดเกณฑ์ผ่าน  ร้อยละ  80     พบว่า    ก่อนเรียน นักเรียนมีการอ่านสะกดคำได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 26.37 ไม่ผ่านเกณฑ์  คิดเป็นร้อยละ 73.63ส่วนใหญ่อยู่ในระดับที่พอใช้ การอ่านคำควบกล้ำถูกต้อง  ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 21.06  ไม่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ   78.94    ระดับคุณภาพพอใช้    การอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี         ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  15.68    ไม่ผ่านเกณฑ์  ร้อยละ  84.32   อยู่ในระดับคุณภาพพอใช้    การเขียนตามคำบอก เขียนได้ถูกต้อง ร้อยละ  26.32  เขียนผิดร้อยละ 73.68  คุณภาพพอใช้  หลังเรียน นักเรียนมีการอ่านสะกดคำ ได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ  89.48  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 10.52  อยู่ในระดับคุณภาพดีการอ่านคำควบกล้ำได้ถูกต้อง ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 78.95 ไม่ผ่านเกณฑ์ร้อยละ 21.05 ระดับคุณภาพดีการอ่านออกเสียงได้ถูกต้องตามอักขรวิธี ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 84.21  ไม่ผ่านเกณฑ์ ร้อยละ 15.79 อยู่ในระดับคุณภาพดี  การเขียนตามคำบอก เขียนได้ถูกต้อง ร้อยละ  82.31  เขียนผิดร้อยละ 17.69  อยู่ในระดับคุณภาพดี 
        4.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง การอ่านและเขียนสะกดคำ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  2       ระหว่างก่อนเรียนและหลังเรียน  พบว่า   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  0.01
        5. ผลการศึกษาความพึงพอใจในการเรียน ต่อการเรียนด้วยแบบฝึก กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย เรื่อง  การอ่านและเขียนสะกดคำ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  2  พบว่า  นักเรียนมีความพึงพอใจโดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก  (  = 2.68  S.D. = 0.71 )  เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่ามีความพึงพอใจระดับมากทุกข้อ โดยมีค่าเฉลี่ยสูงสุด  3  ลำดับแรก  เรียงจากมากไปหาน้อย คือ  การมีส่วนร่วมของนักเรียนในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้แบบฝึก การใช้สื่อประกอบการเรียนการสอนที่เหมาะสม และประโยชน์ที่ได้จากการเรียนการสอนจากแบบฝึก (  = 2.78   2.76   และ2.74   S.D. = 0.63  0.84   และ  0.83) 

นายบุญจันทร์ จัดสนาม
 

Page created in 0.097 seconds with 27 queries.