หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียน  (Read 87 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nonna

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 18

ชื่อเรื่อง การประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก
ชื่อผู้ประเมิน นายปรีชา พุทธลา
หน่วยงาน โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 2
ปีการศึกษา 2561

บทคัดย่อ

   รายงานการประเมินโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็กในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินสภาพแวดล้อมของโครงการ 2) เพื่อประเมินปัจจัยเบื้องต้นของโครงการ 3) เพื่อประเมินกระบวนการของโครงการ 4) เพื่อประเมินผลผลิตของโครงการ เกี่ยวกับ 4.1) ศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการของนักเรียน ก่อนและหลังการดำเนินโครงการ 4.2) ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการดำเนินโครงการ การประเมินใช้รูปแบบ CIPP Model กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ คณะกรรมการบริหารโครงการ จำนวน 6 คน คณะกรรมการดำเนินโครงการ จำนวน 15 คน ครู จำนวน 6 คน คณะ กรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 7 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6 จำนวน 22 คน และผู้ปกครองนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 42 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล จำนวน 14 ฉบับ สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
   ผลการประเมินโครงการปรากฏดังนี้
   1. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินสภาพแวดล้อมโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.38,  = 0.49)
   2. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินปัจจัยเบื้องต้นโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.51)
   3. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินกระบวนการโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก โดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.46,  = 0.51)
   4. ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการประเมินผลผลิต โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก ดังนี้
      4.1 ผลการศึกษาและเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ 8 ประการ ของนักเรียน ก่อนการดำเนินโครงการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง (µ = 3.10,  = 0.66) และหลังการดำเนินโครงการ พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.39,  = 0.55) ผลการเปรียบเทียบคุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ก่อนและหลังการดำเนินโครงการพบว่า แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 คุณธรรม จริยธรรม และคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังการดำเนินโครงการสูงกว่าก่อนการดำเนินโครงการทุกด้าน
      4.2 ความพึงพอใจของผู้เกี่ยวข้องที่มีต่อการจัดกิจกรรมตามโครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโรงเรียนบ้านขี้เหล็ก พบว่าคณะกรรมการดำเนินโครงการมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.53,  = 0.51) ผู้ปกครองนักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก (µ = 4.40,  = 0.59) และ นักเรียนมีความพึงพอใจโดยรวม อยู่ในระดับมากที่สุด (µ = 4.58,  = 0.50)
 

Page created in 0.09 seconds with 28 queries.