หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี  (Read 722 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nonna

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 18

ชื่อเรื่อง       การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี
เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
ผู้ศึกษา     สุทิสา บัววงค์
หน่วยงาน   โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส เขตทวีวัฒนา กรุงเทพมหานคร
ปีการศึกษา   2559

บทคัดย่อ

   การศึกษาเรื่อง การพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 วัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/3 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 โรงเรียนมัธยมปุรณาวาส สำนักงานเขตทวีวัฒนา จำนวน 38 คน ได้มาโดยการสุ่มแบบกลุ่ม (cluster random sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาได้แก่ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ จำนวน 9 เรื่อง แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 9 แผน แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน 40 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 15 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และค่าที (t-test)
   ผลการศึกษาพบว่า 
   1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีประสิทธิภาพโดยรวมเท่ากับ 84.10/82.82 สูงกว่าเกณฑ์ที่ตั้งไว้
   2. ค่าดัชนีประสิทธิผลการจัดการเรียนรู้โดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีค่าเท่ากับ 0.6250 แสดงว่า การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ 62.50
   3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะสาระดนตรี เรื่องการเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 มีคะแนนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
   4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สาระดนตรี เรื่อง การเป่าขลุ่ยเพียงออ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 พบว่าโดยรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายข้อพบว่าอยู่ในระดับพึงพอใจมาก 7 ข้อ และพึงพอใจมากที่สุด 8 ข้อ

Robertos

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 2
  • บ้านพักครู.คอม
 

Page created in 0.131 seconds with 27 queries.