หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To R  (Read 1959 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

แมว

  • Newbie
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 1

ชื่อเรื่อง   รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี   
ผู้รายงาน   นางสาวสมใจ  วิมลปกรณ์
สถานที่ศึกษา    โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานี  จังหวัดปทุมธานี
ปีที่ศึกษา   ปีการศึกษา  2558

บทคัดย่อ

รายงานผลการพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีมีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) เพื่อหาประสิทธิภาพของสื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษก่อนเรียนกับหลังเรียนโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand 3)เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand
กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/2 โรงเรียนเทศบาลเมืองปทุมธานีจำนวน 39 คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้ 1) สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand  จำนวน 5 แผ่น  2)แผนการจัดการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3)แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจสำคัญความภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand ระยะเวลาที่ใช้ในการสอน  ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2558 เวลาในการทดลอง ครั้งละ 1 ชั่วโมง จำนวน 12 ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิจัยคือ  ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และค่าสถิติ T-Test  Dependent
   ผลการรายงานสรุปได้ดังนี้
1. การพัฒนาการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand โดยเทียบกับเกณฑ์ 80/80 พบว่า สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 89.11/ 84.07 มีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้
2. การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์การอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
3. ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการอ่านจับใจความภาษาอังกฤษโดยใช้สื่อมัลติมีเดียเรื่อง Happy To Read & Enjoy To Understand พบว่าหลังการฝึกนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับดี 

Page created in 0.04 seconds with 27 queries.