สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา

(1/1)

photon13:
บทคัดย่อ
ชื่อเรื่อง  :     การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา     
                 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์   สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง
ชื่อผู้วิจัย :    นางราตรี  เจริญพืช  ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะรองผู้อำนวยการ
                 ชำนาญการพิเศษ  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง   
ปีที่วิจัย   :    ปีการศึกษา   2555
 
       การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 1) เพื่อศึกษาสภาพการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 2) เพื่อวางแผนพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 3) เพื่อทดลองใช้แผนพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง 4) เพื่อประเมินผลการวางแผนพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง และนำมาใช้เป็นคู่มือในการประเมินและปรับปรุงการบริหารงานใน 3 ด้าน คือ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร ด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน และด้านการสนับสนุนการสอน กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหาร ครูปฏิบัติการสอนและเป็นครูประจำชั้น ผู้ปกครองนักเรียน และคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ได้แก่  1) แบบสอบถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า(Rating Scale)ชนิด 5 ระดับ ซึ่งมีค่าอำนาจจำแนก อยู่ระหว่าง .37 - .87 และค่าเชื่อมั่นแบบสอบถามทั้งฉบับเท่ากับ .97 และสถิติที่ใช้ ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบความแปรปรวนทางเดียว(One –Way ANOVA) และเมื่อพบความแตกต่างจึงทดสอบความแตกต่างรายคู่  โดยใช้วิธีเซฟเฟ่ (Scheffe’s Method)
          ผลการวิจัยพบว่า
                    1. การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง พบว่า โดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง มีค่าเฉลี่ย 3.32 และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ทุกด้านมีสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา อยู่ในระดับปานกลาง โดยด้านที่มีสภาพการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมสูงสุดคือ ด้านการสนับสนุนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.35 รองลงมาคือ ด้านหลักสูตรและการบริหารหลักสูตรและการบริหารหลักสูตร มีค่าเฉลี่ย 3.33 และด้านการบริหารการจัดการเรียนการสอน มีค่าเฉลี่ย 3.29 ตามลำดับ
                   2. ผลการเปรียบเทียบการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาคุณภาพการศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง จำแนกตามสถานภาพของผู้ตอบแบบสอบถามที่มีสถานภาพต่างกันโดยรวมและรายด้าน  แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
                   3. แนวทางในการพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง พบว่า แผนการพัฒนาการบริหารงานวิชาการ โดยใช้การบริหารแบบมีส่วนร่วม ประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย และโครงการจำนวน 10 โครงการ
                   4. การทดลองใช้รูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง โดยใช้หัวหน้า    สายชั้นแต่ละสายชั้นของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ทำการประเมิน พบว่า การพัฒนารูปแบบการบริหารงานวิชาการแบบมีส่วนร่วมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษา โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง โดยรวมมีความเหมาะสมและสามารถนำไปปฏิบัติได้อยู่ในระดับมากที่สุด มีค่าเฉลี่ย 4.63 และเมื่อพิจารณาเป็นรายข้อ พบว่า ทุกข้อมีความเหมาะสมอยู่ในระดับมากถึงมากที่สุด โดยข้อที่มีค่าเฉลี่ยสูงสุด 3 อันดับแรก คือ ข้อ 9  มีการส่งเสริมให้ทุกคนได้ร่วมคิดค้นรูปแบบการทำงาน เพื่อใช้ในการจัดทำโครงงาน/กิจกรรม

mon2535:
ขอบคุณสำหรับข้อมุลดีๆๆ

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version