สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์

(1/1)

photon13:
ชื่อเรื่อง            การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน   ของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ผู้ประเมิน           นางราตรี  เจริญพืช
สถานศึกษา       โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ปีการศึกษา        2556

บทสรุป
   การประเมินโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ครั้งนี้ ผู้ประเมินได้ใช้วิธีการประเมินโครงการตามแนวการประเมินแบบ CIPPI  Model             มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ประเมินด้านบริบทและสภาพแวดล้อมของโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแผนงานและความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน  2) ประเมินด้านปัจจัยของโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในเกี่ยวกับบุคลากร งบประมาณ และวิธีดำเนินโครงการ 3) ประเมินด้านกระบวนการที่ใช้ในการดำเนินงานตามโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน      4) ประเมินด้านผลผลิตของโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน และ 5) ประเมินด้านผลกระทบจากโครงการการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ บุคลากรครู จำนวน 76 คน นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6 จำนวน 285 คน และผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 285 คน ปีการศึกษา 2556 รวมทั้งสิ้น 646 คน เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน ประกอบด้วย  ฉบับที่ 1 แบบสอบถามด้านบริบท จำนวน 10 ข้อ ฉบับที่ 2 แบบสอบถามด้านปัจจัยนำเข้า จำนวน 9 ข้อ ฉบับที่ 3 แบบสอบถามด้านกระบวนการ จำนวน 14 ข้อ ฉบับที่ 4 แบบสอบถามด้านผลผลิต จำนวน 42 ข้อ ฉบับที่ 5 แบบสอบถามด้านผลกระทบ จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
   ผลการประเมิน
   การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ สามารถสรุปได้ ดังนี้
   1. การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านบริบทและสภาพแวดล้อม โดยภาพรวมระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า ความสอดคล้องระหว่างวัตถุประสงค์กับแผนงาน ระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก และความต้องการพัฒนาการประกันคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก
   2.   การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านปัจจัยนำเข้า โดยภาพรวมระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า บุคลากร ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก งบประมาณ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับปานกลาง และวิธีดำเนินโครงการ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก
   3.   การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านกระบวนการ โดยภาพรวมระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า การบริหารโครงการ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก การติดตามโครงการ  ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  และการปฏิบัติตามโครงการ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก
   4.   การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านผลผลิต โดยภาพรวมระดับการดำเนินงานอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่าผู้เรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  ผู้เรียนมีจิตสำนึกในการอนุรักษ์และพัฒนาสิ่งแวดล้อม ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  ผู้เรียนมีทักษะในการทำงาน รักการทำงาน สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีเจตคติที่ดีต่ออาชีพสุจริต ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์ คิดสังเคราะห์ มีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ คิดไตร่ตรอง คิดแบบองค์รวมทั้งระบบ และมีวิสัยทัศน์ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  ผู้เรียนมีความรู้และทักษะที่จำเป็นตามหลักสูตร ระดับการดำเนินการ อยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีทักษะในการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง รักการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีสุขนิสัย สุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่ดี ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนมีสุนทรียภาพและลักษณะนิสัยด้านศิลปะ ดนตรี กีฬา ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ผู้เรียนเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัว ชุมชน สังคม และปฏิบัติตนตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  ผู้บริหารสถานศึกษา ครู และนักเรียนมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ปกครองและชุมชน  ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก  และสถานศึกษามีมาตรฐานเป็นที่พึงพอใจ และยอมรับ โดยผู้ปกครองและชุมชนให้การสนับสนุน และมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก
   5.   การประเมินโครงการประกันคุณภาพการศึกษาภายในของโรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ด้านผลกระทบ เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านย่อย พบว่า ด้านความมีชื่อเสียง ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านรางวัล/เกียรติยศ ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก ด้านการยอมรับของชุมชน ระดับการดำเนินการอยู่ในระดับมาก

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version