หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: เผยแพร่รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ ประถมศึกษาปีที่4  (Read 1024 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

banpukkroo01

  • Newbie
  • *
  • Offline Offline
  • Posts: 1

ชื่อ        รายงานผลการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ   ชั้นประถมศึกษาปีที่  4
ผู้ศึกษา        นางปริญญา  จูช่วย
หน่วยงาน     โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2
ปีที่ทำการศึกษา     2556

บทคัดย่อ
   การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1.)  เพื่อสร้างและหาประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 ตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2.)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ไทย จากการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  3.)  เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  กลุ่มเป้าหมายในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อย  อำเภอ รัษฎา  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง  เขต 2  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2556 จำนวน 7 คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  แผนการจัดการเรียนรู้ประกอบการใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  จำนวน 20 แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ และ  แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนโดยใช้ชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  แบบแผนการทดลองแบบ  One  Group  Pre-test  Post-test Design  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย ร้อยละส่วยเบี่ยงเบนมาตรฐาน  วิเคราะห์ประสิทธิภาพของกระบวนการและผลลัพธ์ (E1/E2)  ค่า t-test  dependent
   ผลการศึกษาพบว่า
   1.  ประสิทธิภาพของชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีประสิทธิภาพเท่ากับ   88.01/91.90   ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80 ที่ตั้งไว้
   2.  ผลการเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ด้านการอ่านจับใจความ ของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ  โดยแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ พบว่า  ค่าเฉลี่ยหลังเรียนด้วยชุดแบบฝึก(เฉลี่ย = 13.57  SD = 2.44)  สูงกว่าก่อนเรียนชุดแบบฝึก(เฉลี่ย = 27.57  SD = 0.98)  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 ซึ่งเป็นไปตามสมมติฐานที่ตั้งไว้
   3.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนด้วยชุดแบบฝึกเสริมทักษะการอ่านจับใจความสำคัญ    ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  มีค่าเฉลี่ย 3.85  อยู่ในเกณฑ์พึงพอใจระดับมาก
 

Page created in 0.039 seconds with 27 queries.