หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง สาร  (Read 817 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

nonna

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 18

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ผู้ศึกษา     นางปภาวดีศ์  แสวงชัย
หน่วยงาน   โรงเรียนภัทรบพิตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32
ปีการศึกษา   2556

บทคัดย่อ

   การพัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  วัตถุประสงค์เพื่อ  1)  พัฒนาหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  3)  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  4)  ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  5)  ศึกษาจิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนภัทรบพิตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  จำนวน  241  คน  กลุ่มตัวอย่าง  ได้แก่  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1/6  ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2556  โรงเรียนภัทรบพิตร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  32  จำนวน  37  คน  ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือหนังสืออิเล็กทรอนิกส์  เรื่องสารและการเปลี่ยนแปลง  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  จำนวน  10  เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  10  แผน  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  จำนวน  40  ข้อ  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน  จำนวน  20  ข้อ  และแบบประเมินจิตวิทยาศาสตร์  จำนวน  10  ข้อ  สถิติที่ใช้วิเคราะห์ข้อมูลได้แก่  ค่าเฉลี่ย  ร้อยละ  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ทดสอบค่าที  (t-test)  ผลการศึกษาพบว่า 
      1.  หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.39/80.88  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  80/80  ที่ตั้งไว้
      2.  ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีค่าเท่ากับ  0.5706  แสดงว่า  การจัดการเรียนรู้โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ที่พัฒนาขึ้น  ทำให้ผู้เรียนมีความรู้เพิ่มขึ้นร้อยละ  57.06  สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ  50  ที่ตั้งไว้
      3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  มีคะแนนทดสอบหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
      4.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
      5.  จิตวิทยาศาสตร์ของนักเรียนที่โดยใช้หนังสืออิเล็กทรอนิกส์  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์  เรื่อง  สารและการเปลี่ยนแปลง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.114 seconds with 27 queries.