หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม เพื่อส่งเสริมความสามารถ ด้านก  (Read 780 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

yupapron

 • Newbie
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 1

ชื่อเรื่อง  การพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถ
ด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1
ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน
ชื่อผู้วิจัย   นางธัญณิชา   ปุยฝ้าย
สถานศึกษา  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม  องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม
ปีการศึกษา  2557

บทคัดย่อ

    การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์การวิจัยเพื่อ 1) เพื่อศึกษาความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น    2) เพื่อพัฒนาและหาคุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่านให้มีประสิทธิภาพ  80/80  3) เพื่อทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน ด้วยกระบวนการสอนแบบ
อาร์ทีไอ  4) เพื่อประเมินผลและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่านหลังการใช้หลักสูตร ความสามารถของนักเรียนในการอ่านจับใจความและคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการสอนแบบอาร์ทีไอ โดยทดลองใช้หลักสูตรกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน  โรงเรียนท่าขอนยางพิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม จานวน 19 คนเป็นเวลา 40 ชั่วโมง เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1) หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน  แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ ประเด็นสนทนากลุ่ม แบบวัดผลการเรียนรู้ แบบประเมินความสามารถของนักเรียน แบบสอบถามความคิดเห็น การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าร้อยละ (%) ค่าเฉลี่ย ( x ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)  การทดสอบค่า t-test แบบ Dependent และการวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis)
    ผลการวิจัยพบว่า
   1. ความต้องการในการพัฒนาหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน ด้วยกระบวนการสอนแบบ อาร์ทีไอ อยู่ในระดับมาก
   2. คุณภาพหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน ตามความคิดเห็นของผู้เชี่ยวชาญ พบว่า หลักสูตรท้องถิ่นที่พัฒนาขึ้นมีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก
   3. ผลทดลองใช้หลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน ด้วยกระบวนการสอนแบบ อาร์ทีไอ พบว่า หลักสูตรท้องถิ่น มีประสิทธิภาพ  83.25/82.15 มีค่าดัชนีประสิทธิผล 0.76 แสดงว่า นักเรียนมีความรู้ความสามารถเพิ่มขึ้น 0.76 หรือคิดเป็นร้อยละ 76.23 
   4. ผลประเมินและปรับปรุงหลักสูตรท้องถิ่น เรื่อง วรรณกรรมนิทานก้อม  เพื่อส่งเสริมความสามารถด้านการอ่านจับใจความและความคิดสร้างสรรค์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  1 ที่มีภาวะบกพร่องด้านการอ่าน พบว่า มีคุณภาพอยู่ในระดับดีมาก และหลังการใช้หลักสูตร ความสามารถของนักเรียนในการอ่านจับใจความและคิดสร้างสรรค์ ด้วยกระบวนการสอนแบบอาร์ทีไอ สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

 

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,538
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 7,538
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.183 seconds with 27 queries.