Author Topic: รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย ประกอบ  (Read 1250 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

Offline photon13

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 7
ชื่อเรื่อง      รายงานการพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทย
      ประกอบจังหวะดนตรี  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
ผู้วิจัย      นายอนันชัย  อนุจันทร์  ตำแหน่งครู ครู วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
สถานที่ทำงาน   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ เทศบาลเมืองพัทลุง จังหวัดพัทลุง
ปีที่ทำการศึกษา   ปีการศึกษา  2555
...
บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 เพื่อหาคุณภาพและศึกษาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนวีดีทัศน์ เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 37 คน โดยวิธีเลือกแบบเจาะจง ใช้แผนการทดลองแบบกลุ่มเดียวทดสอบก่อนและหลังเรียน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยคือ  บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี แบบทดสอบท้ายบทเรียนวีดีทัศน์ แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังใช้บทเรียนวีดีทัศน์ แบบประเมินคุณภาพบทเรียนวีดีทัศน์ และแบบทดสอบความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง                    กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าสถิติร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าที (Dependent t-test)
   ผลการวิจัย พบว่า
              1.  บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้นทั้งหมด 5 หน่วย โดยภาพรวมมีประสิทธิภาพ (E1/E1 ) เท่ากับ81.80/82.52  ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดไว้
              2.  คุณภาพของบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหาร โดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยภาพรวมมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมมาก
              3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหาร โดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 สูงกว่าก่อนใช้บทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
             4.  ดัชนีประสิทธิผล(E.I.) ของการเรียนรู้มีค่าเท่ากับ 0.769 แสดงว่านักเรียนมีความรู้หรือก้าวหน้าทางการเรียนเพิ่มขึ้น 0.769 หรือเป็นร้อยละ 76.9
             5.  ความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนวีดีทัศน์ เรื่อง กายบริหารโดยใช้ท่าศิลปะแม่ไม้มวยไทยประกอบจังหวะดนตรี สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  อยู่ในระดับมากที่สุด
Offline Abizatos

  • Jr. Member
  • **
  • Posts: 2
ทำง่ายไม่ต้องใช้เครื่องช่วยอะไรแถมยังทำให้ร่างกายแข็งแรงอีก