สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า คู่อันดับและกราฟ

(1/1)

วราภรณ์ บุ่งวิเศษ:
ชื่อเรื่อง   
รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
ชื่อผู้รายงาน   นางสาววราภรณ์ บุ่งวิเศษ
ปีที่พิมพ์      ปี พ. ศ 2555
บทคัดย่อ

      การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อ 1.สร้างและพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  75/75   2. เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิภาพแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 4.  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา  2555 โรงเรียนสามชัย อำเภอสามชัย  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24  จำนวน  1  ห้องเรียน  จำนวน  29 คน  ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาคือ  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 แบบทดสอบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน   จำนวน  30  ข้อ   และ แบบสอบถามความพึงพอใจ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ร้อยละ  ค่าเฉลี่ย และส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และ t-test
   ผลการศึกษาพบว่า
   1. แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    มีประสิทธิภาพ  83.92/82.44 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์  75/75  ที่ตั้งไว้
   2. นักเรียนที่เรียนด้วยแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติ ที่ระดับ .01
     3. ค่าดัชนีประสิทธิผลของแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1   มีค่าเท่ากับ 0.8010 แสดงว่า  ผู้เรียนมีความรู้หลังจากเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เพิ่มขึ้น .80  หรือคิดเป็นร้อยละ 80.10
              4.  นักเรียนมีความพึงพอใจในการเรียน  โดยใช้ แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การประมาณค่า   คู่อันดับและกราฟ  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยเฉลี่ยเท่ากับ 4.71 จากคะแนนเต็ม  5  และเป็นรายข้ออยู่ในระดับมากที่สุด

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version