สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูลป.6

(1/1)

บ้านพักครู.คอม:

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง   :  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6

ชื่อผู้วิจัย  :  นางสาวณัฐฐิญา เล่งกิ้ม   ตำแหน่งครู  วิทยฐานะครูชำนาญการ   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  สังกัดเทศบาลเมืองพัทลุง  อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง

ปีที่วิจัย  :   ปีการศึกษา  2555

-----------------------------------------------------------------------------

         การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ 1)เพื่อสร้างและพัฒนาของบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 2)เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง  การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 และ3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถม ศึกษาปีที่ 6 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6/5โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ อำเภอเมือง  จังหวัดพัทลุง  ภาคเรียนที่ 2  ปีการศึกษา 2555 จำนวน 41 คน ได้มาโดยวิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยประกอบด้วย 1)แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 10  แผน รวมเวลา 20 ชั่วโมง 2)บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล จำนวน 8 หน่วย 3)แบบทดสอบวัดผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนแบบปรนัย ชนิด 4  ตัวเลือก จำนวน 40 ข้อ และ 4)แบบสอบถามความพึงพอใจแบบมาตราส่วนประมาณค่า ชนิด 5  ระดับของลิเคิร์ท จำนวน 10 ข้อ จำนวน 1 ฉบับ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่  ค่าเฉลี่ย ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่าทีแบบไม่อิสระ  ( t – Dependent)       

      ผลการวิจัยพบว่า

        1. บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถมศึกษาปีที่  6  มีประสิทธิภาพเท่ากับ

        2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล  ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6  สูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

         3. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี เรื่อง การใช้โปรแกรมนำเสนอข้อมูล ชั้นประถม ศึกษาปีที่  6 ในภาพรวมอยู่ในระดับมาก ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.49 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.58  และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 10 นักเรียนได้รับประโยชน์จากการเรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.66  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.45 อยู่ในลำดับสูงที่สุด รองลงมาคือข้อ 9 การใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต ทำให้นักเรียนมีทักษะและเรียนรู้มากขึ้น  ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.62  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 49 และข้อ 8  แบบทดสอบในบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนแบบสาธิต มีความยากง่ายพอเหมาะกับนักเรียนค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.30 ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.65 อยู่ในลำดับสุดท้าย

 :lipsrsealed: http://www.banpukkroo.com/banpukcutyo/fileattachs/22062013025920_0.pdf

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version