หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย วิชาฟิสิกส์ เรื่องเสียง ม.5  (Read 1170 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

 • Administrator
 • Hero Member
 • *****
 • Offline Offline
 • Posts: 1,748
 • Admin
  • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
  • Email


ชื่อเรื่อง                           รายงานการใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย                                 

                                          วิชา  ฟิสิกส์  เรื่อง  เสียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

 

ผู้ศึกษา                             ปรีใหม่  วังวงค์                               

 

บทคัดย่อ

 

                การศึกษาครั้งนี้มีความมุ่งหมายของการศึกษา  1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชา  ฟิสิกส์  เรื่อง เสียง  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  80/80  2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย 3)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  คือ  นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5  ภาคเรียนที่  2  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  อำเภอ

บ้านแพง  จังหวัดนครพนม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  22  กลุ่มตัวอย่าง

ที่ใช้ในการศึกษาเป็นนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5/1  โรงเรียนหนองแวงวิทยานุกูล  จำนวน  41  คน ได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง  (Purposive  Sampling)  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาระกอบด้วย  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  วิชา  ฟิสิกส์  เรื่อง  เสียง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และแบบวัดเจตคติที่มีต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์

ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลใช้ค่าเฉลี่ย  (Mean)  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (Standard  Deviation)  และร้อยละ (Percentage) วิเคราะห์หาค่าผลสัมฤทธิ์ก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยการทดสอบค่าที  (t-test )   ชนิดไม่เป็นอิสระแก่กัน (Dependent  Samples)

                      ผลการศึกษาพบว่า

                             1.  บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้น

มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์  กล่าวคือมีค่าประสิทธิภาพเท่ากับ   85.79/84.51

                             2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชา  ฟิสิกส์  ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่  5

หลังได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียสูงกว่า

ก่อนได้รับการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดียอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

                             3.   นักเรียนมีเจตคติต่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอนระบบมัลติมีเดีย     

ที่ผู้ศึกษาพัฒนาขึ้นโดยรวมอยู่ในระดับดีมาก ( = 4.64)

Bellesakoora

 • Newbie
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 1

ข้อมูลดีมากครับ อ่านแล้วได้ความรู้มากครับ

Kebgetyi

 • Jr. Member
 • **
 • Offline Offline
 • Posts: 2

มีรายงานเ็นหลักฐานแบบนี้ดีมากเลยครับ
 

Page created in 0.121 seconds with 27 queries.