สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

การพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นป.5

(1/1)

บ้านพักครู.คอม:
บทคัดย่อ การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่เรียนด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์ศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ก่อนเรียนและหลังเรียน และ 3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่สร้างขึ้น กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยในครั้งนี้เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุรินทร์ เขต 2 จำนวน 20 คน ได้มาโดยการสุ่มอย่างง่าย รูปแบบการทดลองคือ One Group Pre-test Post-test Design เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูล ประกอบด้วย ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 9 ชุด, แบบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชานาฏศิลป์ ซึ่งมีค่าความยากตั้งแต่ 0.27 - 0.80 ค่าอำนาจจำแนกตั้งแต่ 0.26 -0.87 และค่าความเชื่อมั่นเท่ากับ 0.94 และสถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานและการทดสอบค่า t ผลการวิจัยพบว่า 1.   ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 มีประสิทธิภาพ 81.61/82.50 2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนนาฏศิลป์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ได้รับการสอนโดยใช้ชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 3. ความพึงพอใจของนักเรียนต่อการเรียนรู้ด้วยชุดการสอนนาฏศิลป์พื้นฐาน กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ซึ่งอยู่ในระดับ พึงพอใจมาก

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version