สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นป.6

(1/1)

บ้านพักครู.คอม:

หัวข้อวิจัย     การพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนบ้านทุ่ม (อ.ส.พ.ป.3) สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์สองประการ  คือ    1. เพื่อพัฒนาแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  2. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน  โดยใช้แบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย   กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 3.เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

                 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่กำลังเรียนอยู่ในภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555 โรงเรียนบ้านทุ่ม(อ.ส.พ.ป.3)  ตำบลไพรบึง  อำเภอ ไพรบึง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 3  จำนวน  15  คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มแบบเจาะจง   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ  แบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย จำนวน 7  เล่ม  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  เป็นแบบปรนัยเลือกตอบ 4 ตัวเลือก   มีค่าความยากง่าย ( P) อยู่ระหว่าง .33 - .63   มีค่าอำนาจจำแนก (r)  ตั้งแต่  .22 - .79  และมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .86  และแบบสอบถามความพึงพอใจของแบบฝึกทักษะ  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าร้อยละ  และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและการวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนโดยใช้ t - test

ผลการวิจัยพบว่า

                1. แบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6  ที่ผู้รายงานสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.90/84.72 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน 80/80 ที่ตั้งไว้

                2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางเรียน เรื่อง ชนิดและหน้าที่ของคำในภาษาไทย  กลุ่มสาระ การเรียนรู้ภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6   ที่ได้รับการสอนโดยใช้แบบฝึกทักษะหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3. ความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะชนิดของคำในภาษาไทย กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  6  โดยรวมเฉลี่ย 4.71  อยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

 :lipsrsealed: http://www.banpukkroo.com/banpukcutyo/fileattachs/04072013190051_0.pdf

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version