สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน

(1/1)

บ้านพักครู.คอม:

บทคัดย่อ

เรื่องที่ศึกษา

รายงานการใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์   เรื่อง การบวกและการลบจำนวน

ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่   1

ผู้รายงาน

นางสาวพิสมัย  ยังคิด

ปีที่ศึกษา

2555

 

                การศึกษาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาแบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวก

และการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึก

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 และเพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่ใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

                ประชากรกลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านวังตะเคียน

ปีการศึกษา 2555  อำเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาปราจีนบุรี  เขต 2 จำนวน 25 คนเครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าในครั้งนี้ประกอบด้วย  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์  เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์              และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 12  เล่ม แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

 เป็นแบบทดสอบปรนัยชนิดเลือกตอบ 3 ตัวเลือก จำนวน 20 ข้อ แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 10 ข้อ สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่

ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานของคะแนน และค่าสถิติทดสอบ (t – test)

                ผลการศึกษาพบว่า

                1.  แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวนที่ผลลัพธ์

และตัวตั้งไม่เกิน 20 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 มีประสิทธิภาพ 82.24/ 86.21 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 80/80

                2.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะเรื่อง การบวก

และการลบจำนวนที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                3.  นักเรียนที่เรียนโดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะคณิตศาสตร์ เรื่อง การบวกและการลบจำนวน

ที่ผลลัพธ์และตัวตั้งไม่เกิน 20  ชั้นประถมศึกษาปีที่  1 มีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก

maragugui:
คนจีนเค้าคิดเป็น

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version