สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ

(1/1)

บ้านพักครู.คอม:
ชื่อเรื่อง   รายงานการสร้างและพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติ
                ของธาตุและสารประกอบ รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 
                ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
ผู้ศึกษา   นางสาวจริยาภรณ์  ลิลากุด   ตำแหน่ง  ครูชำนาญการ
สถานศึกษา  โรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน
       จังหวัดจันทบุรี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 17
                 รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  ตามเกณฑ์ 80/80 (2) หาดัชนีประสิทธิผลของบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระหว่างคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ (4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ  รายวิชาเคมีเพิ่มเติม1 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  เครื่องมือในการศึกษา  คือ (1) บทเรียนสำเร็จรูป 7 เล่ม (2) เครื่องมือวัดผลและประเมินผล คือ ใบงาน 28 ฉบับ  แบบทดสอบจำนวน 8 ฉบับ รวม 110 ข้อ (3) แบบสอบถาม 20 ข้อ และ (4) แผนการจัดการเรียนรู้ 7 แผน  กลุ่มเป้าหมาย คือ นักเรียนกลุ่มโรงเรียนหนองตาคงพิทยาคาร อำเภอโป่งน้ำร้อน จังหวัดจันทบุรี ปีการศึกษา 2555 จำนวน 33 คน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล และทดสอบค่า  t  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้
                1. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ มีประสิทธิภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 84.86/83.77 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
ที่กำหนดไว้
                2. บทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ มีประสิทธิผลรวมเฉลี่ยเท่ากับ 0.7485 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าด้านการเรียนเพิ่มขึ้น คิดเป็นร้อยละ 74.85
                3. นักเรียนที่ได้รับการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ มีผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
                4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยบทเรียนสำเร็จรูป เรื่อง สมบัติของธาตุและสารประกอบ โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version