สาระสำหรับคุณครู > บทคัดย่อ

รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่

(1/1)

บ้านพักครู.คอม:

ชื่อเรื่อง   รายงานการประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม  รัชมังคลาภิเษก

ผู้ศึกษา        นางคณาพร  เทียมกลาง    ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียน                 

โรงเรียน      โรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก อำเภอวาปีปทุม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

                    มัธยมศึกษา  เขต 26

    การศึกษาครั้งนี้เพื่อ ประเมินความเหมาะสมของโครงการ  ศึกษาผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการ ประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนโครงการ และศึกษาความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีปฏิบัติโรงเรียนดงใหญ่วิทยาคม รัชมังคลาภิเษก  ตามความคิดเห็นของครู นักเรียน  และผู้ปกครองนักเรียนในปีการศึกษา 2554-2555 โดยกระบวนการดำเนินงานมี 4 ขั้นตอน  คือ ขั้นที่  1 การวางแผน  ด้วยการกำหนดนโยบาย  การแต่งตั้งคณะกรรมการ  การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและความต้องการ  การเขียนโครงการการนำเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ ขั้นที่ 2  การปฏิบัติตามแผน  ด้วยการการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ การฝึกอบรมสัมมนา การบูรณการสอนสู่อาชีพ  ขั้นที่ 3 การประเมินผล  ด้วยการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนของครูระหว่างการดำเนินงาน  การแนะนำและเสนอแนวทางแก้ปัญหาระหว่างการดำเนินงาน  และขั้นที่ 4 การปรับปรุงแก้ไข ด้วยการนำอุปสรรคมาแก้ไขในรูปทีมงาน  เพื่อดำเนินงานในปีการศึกษาต่อไป แต่ละปีพัฒนาด้วย 15 กิจกรรม คือ 1) พัฒนาหน่วยเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง 2) บัวมหัศจรรย์กับสาระการเรียนรู้ 3) สวนพฤษศาสตร์ 4) เห็ดเงินล้าน 5) สวนกล้วยพอเพียง 6) ปลูกหมาน้อยสู่สุขภาพที่ดี 7) เลี้ยงปลาในบ่อ 8) ปลูกพืชสมุนไพร 9) เลี้ยงกบในตาข่าย 10) สืบสานกลองยาววาปีปทุม 11) สืบสานฟ้อนรำศิลปะวาปีปทุม 12) กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนตามหลักสูตร 13) บรรพชาสามเณรและบวชศีลจารณี 14) ผลิตปุ๋ยชีวภาพ  และ 15) แปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร ตามวงจร  PDCA กลุ่มตัวอย่าง  คือ ครู นักเรียน และผู้ปกครอง ปีการศึกษา 2554-2555  ปีละ 507 คน  ด้วยวิธีการสุ่มอย่างง่ายและกำหนดขนาดตามตารางของ เครจซี่ และมอร์แกน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  แบบสอบถามจำนวน 3 ฉบับ  แบบรายงานข้อมูล และแบบประเมิน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบค่า  t  ผลการศึกษาปรากฏดังนี้

                  1. กระบวนการดำเนิน คือ (1) การวางแผน ด้วยการเตรียมการเกี่ยวกับนโยบาย  การแต่งตั้งคณะกรรมการ การศึกษาสถานภาพปัจจุบันและความต้องการ การเขียนโครงการของโรงเรียน  การนำแผนการพัฒนาและเครื่องมือสำหรับเก็บรวบรวมข้อมูลเสนอผู้เชี่ยวชาญตรวจสอบและเสนอแนะ (2) การปฏิบัติงานตามแผน  ด้วยการสรรหาและแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน  การประชาสัมพันธ์และสร้างความเข้าใจ  การฝึกอบรมสัมมนา  การพัฒนาการเรียนการสอนเกี่ยวกับหลักเศรษฐกิจพอเพียง (3) การกำกับ ควบคุม ด้วยการนิเทศ ติดตามดูแล ตรวจสอบ ความก้าวหน้าในแต่ละกิจกรรมด้วยการนิเทศติดตามอย่างต่อเนื่อง (4) การปรับปรุงแก้ไข ด้วย การติดตามผลงานแต่ละกิจกรรม แล้วนำมาปรับปรุงแก้ไขในด้วยการใช้ทีมงาน เพื่อเป็นข้อสนเทศในครั้งต่อไป

                  2. ครู นักเรียน  และผู้ปกครอง  ประเมินโครงการเศรษฐกิจพอเพียงว่าโดยภาพรวมและรายด้าน 3 ด้าน คือ ด้านปัจจัยนำเข้า ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  เหมาะสมอยู่ในระดับมากที่สุด  ส่วนด้านสภาพแวดล้อม เหมาะสมอยู่ในระดับมาก

                  3. ผลการเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ปีการศึกษา 2554 นักเรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 82.05) ปีการศึกษา 2555 นักเรียนมีผลการเรียนรู้อยู่ในระดับดีมาก (คะแนนร้อยละ 85.60)  กิจกรรมที่เรียนรู้มากที่สุด คือ การแปรรูปผลิตภัณฑ์การเกษตร  รองลงมา คือ การเลี้ยงจิ้งหรีด  รวมทั้งพบว่า นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้เกี่ยวกับโครงการเศรษฐกิจพอเพียงโดยรวมและทั้ง 15 กิจกรรม หลังเข้าร่วมมากกว่าก่อนเข้าร่วมโครงการ  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 ทั้งสองปีการศึกษา

                  4. คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนก่อนร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับปานกลาง คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของนักเรียนหลังร่วมโครงการโดยรวมอยู่ในระดับมาก และมากกว่าก่อนร่วมโครงการ อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                  5. ครู นักเรียน และผู้ปกครองนักเรียน มีความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการหลังดำเนินการอยู่ในระดับมากที่สุด และมากกว่าก่อนดำเนินการที่พึงพอใจอยู่ในระดับปานกลาง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

dokapoon:
เจ๋งเลยครับพี่ท่าน

Navigation

[0] Message Index

Reply

Go to full version