หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102  (Read 870 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


บทคัดย่อ

ชื่องานวิจัย      การพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้ รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

ชื่อผู้วิจัย          นายสหรัฐ   ศิริเมฆา

สถานศึกษา     โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 32

ปีการศึกษา 2554

                        การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) สร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 80/80  ที่กำหนด    2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102  ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ระหว่างก่อนและหลังการจัดการเรียนรู้โดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  3) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว

                        กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการวิจัย นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนตาจงพิทยาสรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ในปีการศึกษา 2554 จำนวนนักเรียน 44 คน เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย แบ่งเป็น 2 ประเภท คือ 1) เครื่องมือปฏิบัติการได้แก่ 1.1) แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  ภาคเรียนที่ 2 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว จำนวน 7 ชุด  1.2) แผนการจัดการเรียนรู้รายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 ภาคเรียนที่ 2 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว   รวม  16  แผน   2) เครื่องมือเก็บรวบรวมข้อมูล ได้แก่           2.1) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ ทางการเรียน เป็นแบบทดสอบแบบ 4 ตัวเลือก รวม 50 ข้อ จำนวน 4 ชุด โดยชุดที่ 1 มีจำนวน 10 ข้อ ชุดที่ 2 มีจำนวน 15 ข้อ ชุดที่ 3  มีจำนวน 15 ข้อ        2.2) แบบวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่เรียนรายวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน รหัสวิชา ค21102 โดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว เป็นแบบ Rating scale 5 ระดับ รวม 20 ข้อ

                        ผลการวิจัยพบว่า

ผลการสร้างและพัฒนาแบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ รหัสวิชา
ค21102  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ชุดที่ 1 – 7    มีค่าประสิทธิภาพเชิงประจักษ์  ตามเกณฑ์  80/80  ที่กำหนด ปรากฏว่า ค่าประสิทธิภาพเฉลี่ยรวม 7 ชุด เท่ากับ 82.98/87.20 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดเป็นไปตามสมมุติฐาน

การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา  ค21102
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ก่อนและหลังเรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ปรากฏว่า คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 เป็นไปตามสมมุติฐาน

ผลการศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ต่อการเรียน
รายวิชาคณิตศาสตร์ รหัสวิชา ค21102  โดยใช้แบบฝึกทักษะเสริมการเรียนรู้คณิตศาสตร์  รหัสวิชา ค21102   ปรากฏว่า จากแบบวัดจำนวน 20 รายการ นักเรียนมีระดับความพึงพอใจเฉลี่ยในระดับมากที่สุด รวม 6 รายการ ระดับมาก รวม 14 รายการ เฉลี่ยรวมทุกรายการเท่ากับ 4.44 หมายถึง มีความพึงพอใจในระดับมาก เป็นไปตามสมมุติฐานหน่วยการเรียนรู้ที่ 4 เรื่อง สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
 

Page created in 0.045 seconds with 27 queries.