หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  (Read 873 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


ชื่อเรื่อง          รายงานการพัฒนาชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน สำหรับ
                     นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
ผู้ศึกษา          นางวนิฐา  เพ็ชกอง   ตำแหน่ง  ครู   วิทยฐานะ ครูชำนาญการ สถานศึกษา    โรงเรียนบรบือ  อำเภอบรบือ  จังหวัดมหาสารคาม  สำนักงาน
                      เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 26
ปีที่พิมพ์          พ.ศ. 2556

       การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  เพื่อหาประสิทธิภาพของชุดการเรียนรู้ตามเกณฑ์ 80/80 หาดัชนีประสิทธิผลตามเกณฑ์ 70  เปรียบเทียบคะแนนก่อนเรียนและหลังเรียน  และศึกษาความคิดเห็นของนักเรียนที่มีต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้  วิชางานธุรกิจพื้นฐาน  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2  กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนบรบือ  ปีการศึกษา 2555จำนวน 37  คน โดยใช้วิธีการสุ่มอย่างง่าย  ด้วยการจับสลากห้องเรียนมาหนึ่งห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  คือ  ชุดการเรียนรู้ 14 ชุด  เครื่องมือวัดผลและประเมินผล คือ แบบทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน 14 ฉบับ รวม 70 ข้อ  แบบฝึกหัดที่เป็นใบกิจกรรม 14 ใบ  แบบสอบถามนักเรียน จำนวน 15 ข้อ  และแผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 14  แผน  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  คือ  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และการทดสอบด้วยค่า  t  (Dependent  samples)  ผลการศึกษาปรากฏ  ดังนี้

          1. ชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน  มีประสิทธิภาพรวมเฉลี่ยเท่ากับ 84.37/83.59 สูงกว่าเกณฑ์ 80/80
          2. ชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน  มีประสิทธิผลโดยรวมอยู่ในระดับดี คือ มีค่าดัชนีประสิทธิผลรวมเฉลี่ยเท่ากับ 73.35 ตรงตามเกณฑ์ 70 แสดงว่า นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้อยู่ในระดับดี โดยเพิ่มขึ้นคิดเป็นร้อยละ 73.35
          3. นักเรียนมีคะแนนผลสัมฤทธิ์หลังการเรียนด้วยชุดการเรียนรู้ วิชางานธุรกิจพื้นฐาน  รวมเฉลี่ยและทั้ง 14 ชุด มากกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
          4. นักเรียนมีความคิดเห็นต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยชุดการเรียนรู้ โดยภาพรวมเหมาะสมอยู่ในระดับมาก  รายข้อที่มีค่าเฉลี่ยมากที่สุด คือ นักเรียนและเพื่อนๆ ได้ร่วมกันวางแผนและร่วมกันทำงานทุกชั่วโมง  รองลงมา  คือ นักเรียนได้นำความรู้จากชุดการเรียนรู้ไปจัดทำโครงงานงานธุรกิจตามความสนใจและอย่างหลากหลาย 
 

Page created in 0.284 seconds with 27 queries.