หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ป.5  (Read 944 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


ชื่อเรื่อง                  การพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน เพื่อใช้ประกอบการจัดการเรียนรู้กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209

ผู้วิจัย                     นางมณฑิรา   พิทักษ์วงศ์ศร                                                             

โรงเรียน                โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคามเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  กระทรวงศึกษาธิการ     

ปีที่วิจัย                  2554

บทคัดย่อ

การวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์ดังนี้ (1) เพื่อพัฒนาบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค1.1 และ ค1.2 ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพ 80/80 และมีค่าดัชนีประสิทธิผล ไม่น้อยกว่า 0.50  (2) เพื่อศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระจำนวนและการดำเนินการ มาตรฐาน ค1.1 และ ค1.2 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 จากการจัดการเรียนรู้โดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน และ (3) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 83 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 43 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2  จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน (2) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ (3) แบบสัมภาษณ์เพื่อสอบถามความพึงพอใจของนักเรียน สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และทดสอบสมมุติฐานใช้ t-test

ผลการวิจัยพบว่า

(1) บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน ที่พัฒนาขึ้น มีค่าประสิทธิภาพ 86.71/83.95 และมีดัชนีประสิทธิผล (The Effectiveness Index : E.I.) เท่ากับ 0.68 ซึ่งเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด

(2) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่านักเรียนที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .001

(3) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ที่เรียนโดยใช้บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน มีความพึงพอใจต่อการเรียน อยู่ในระดับมาก

สรุปได้ว่า บทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน เรื่อง เศษส่วน มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
 

Page created in 0.095 seconds with 27 queries.