หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม  (Read 826 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


ชื่อเรื่อง                  การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษา ปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการสอนปกติ

ผู้วิจัย                     นางมณฑิรา   พิทักษ์วงศ์ศร                                                           

โรงเรียน                โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา                             มหาสารคามเขต 3 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน                                                             กระทรวงศึกษาธิการ

ปีที่วิจัย                  2555

บทคัดย่อ

 

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ คือ (1) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ระหว่างการจัดการเรียนรู้โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และวิธีการสอนปกติ และ (2) เพื่อตรวจสอบประสิทธิภาพแผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya โดยกำหนดเกณฑ์ประสิทธิภาพ E1/E2 ที่ 80/80 กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ 209 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 จำนวน 115 คน ซึ่งได้มาโดยการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling) โดยใช้นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1 จำนวน 37 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/3 จำนวน 40 คน เป็นกลุ่มทดลองที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ ที่ใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/2 จำนวน 38 คน เป็นกลุ่มควบคุมที่เรียนตามปกติ เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย ประกอบด้วย (1) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ (2) แผนการจัดการเรียนรู้ กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามแนวคิดของ Polya และ (3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สถิติที่ใช้ในการวิจัย คือ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบสมมุติฐานใช้สถิติ One-Way ANOVA

ผลการวิจัยพบว่า

(1) นักเรียนที่เรียนโดยใช้แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya มีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ สูงกว่ากลุ่มตัวอย่างที่เรียนด้วยการสอนตามปกติ อย่างมีนัยสำคัญ ที่ระดับ .05

(2) แผนการจัดการเรียนรู้ โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya ดังกล่าวมีค่าประสิทธิภาพ 81.63/81.53 และ 81.77/81.58 ตามลำดับ ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด และมีดัชนีประสิทธิผลเท่ากัน คือ 0.65

กล่าวโดยสรุป แผนการจัดการเรียนรู้ สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่อง ทศนิยม ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยใช้วิธีสอนตามทฤษฎีคอนสตรัคติวิสต์ และวิธีสอนตามแนวคิดของ Polya ที่พัฒนาขึ้นนี้ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถนำไปใช้ในการเรียนการสอน เพื่อให้ผู้เรียนบรรลุวัตถุประสงค์การเรียนรู้ได้
 

Page created in 0.612 seconds with 27 queries.