หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: ผลการพัฒนาทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101-  (Read 853 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


บทคัดย่อ

ในการศึกษา มีวัตถุประสงค์เพื่อ  1) ศึกษาผลประสิทธิภาพ เอกสารการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (รหัสวิชา 2101-2103)  ตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80  2) ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (รหัสวิชา 2101-2103) ของนักเรียน จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน 3) ศึกษาความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารการสอน รายวิชา งานเครื่องยนต์เล็ก (รหัสวิชา 2101-2103)  ประชากรที่ใช้การศึกษา คือ  นักเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ พุทธศักราช 2545 (ปรับปรุง พ.ศ.2546)  ระดับปวช.2  ประเภทวิชาอุตสาหกรรม  สาขาวิชาเครื่องกล  สาขางานยานยนต์ จำนวน  37  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา  ได้แก่ 1)  เอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101-2103) จำนวน 14 บทเรียน ที่มีความสอดคล้อง(IOC)  2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จำนวน  40  ข้อ  มีค่าความเชื่อมั่น 0.87   3)  แบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน จำนวน 10  ข้อ  การเก็บรวบรวมข้อมูลได้จาก 1)  ทดสอบก่อนเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  บันทึกเป็นคะแนนก่อนเรียน  2)   จัดการเรียนการสอนโดยใช้เอกสารการสอน โดยในระหว่างการเรียน  มีการประเมินและเก็บคะแนนระหว่างเรียน และหลังเรียน  เพื่อหาประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด 80/80   3)   เมื่อเรียนเสร็จสิ้น ทุกบทเรียน มีการประเมินหลังเรียนด้วยวิธีการทดสอบหลังเรียนโดยใช้แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ชุดเดียวกันที่ใช้ทดสอบก่อนการเรียน  บันทึกเป็นคะแนนหลังเรียน เพื่อนำคะแนนมาเปรียบเทียบกับคะแนนก่อนเรียน 4)  นำแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการเรียนการสอน ให้นักเรียนประเมินตามความคิดเห็นการวิเคราะห์ข้อมูล  โดยหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย ( m) ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (s) และการทดสอบค่า t-test  โดยใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป   นำเสนอเป็นตารางประกอบความเรียง  ผลการศึกษาพบว่า

                    1. ประสิทธิภาพเอกสารการสอน รายวิชางานเครื่องยนต์เล็ก(รหัสวิชา 2101-2103) มีประสิทธิภาพรวมของกระบวนการ เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 87.18  ประสิทธิภาพรวมของผลลัพธ์เฉลี่ยร้อยละเท่ากับ 89.26    E1/E2  เท่ากับ  87.18 /89.26  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ที่กำหนด 80/80

                   2. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน จากการเปรียบเทียบระหว่างคะแนนแบบทดสอบก่อนเรียนและคะแนนแบบทดสอบหลังเรียน  นักเรียนมีคะแนนเฉลี่ยหลังเรียน สูงกว่าคะแนนเฉลี่ยก่อนเรียน แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01

3. ความพึงพอใจที่มีต่อการเรียนการสอน ภาพรวม อยู่ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.046 seconds with 27 queries.