หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป ชุด หลักธรรมนำความสุข  (Read 823 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email


ชื่อผลงาน   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5
ผู้ศึกษา      นางพิมพ์ใจ  ธนะนิมิตร
สังกัด      โรงเรียนเทศบาล  2  (อ่อนอุทิศ)  สำนักการศึกษา  เทศบาลนครสงขลา  จังหวัดสงขลา
ปีที่ศึกษา   2552

บทคัดย่อ

   การพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีวัตุประสงค์  (1)  เพื่อพัฒนาบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  (2)  เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ก่อนและหลังใช้บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  และ  (3)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม
   กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา เป็นนักเรียนชั้นประถทศึกษาปีที่  5/4  ที่กำลังศึกษาในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  โรงเรียนเทศบาล  2  (อ่อนอุทิศ)  สังกัดเทศบาลนครสงขลา  จำนวน  30  คน  ได้มาโดยการสุ่มตัวอย่างแบบง่าย  (Simple Random Sampling)  ด้วยการจับฉลาก  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามี  3  ชนิด  ได้แก่  (1)  บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  (2)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ชนิดปรนัย  4  ตัวเลือก  จำนวน  50  ข้อ  (3)  แผนการจัดการเรียนรู้  จำนวน  14  ชั่วโมง  และ  (4)  แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  การเก็บรวบรวมข้อมูล  ผู้ศึกษาเป็นผู้สอนด้วยตนเอง  ดำเนินการทดลองในภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา  2555  รวมระยะเวลาที่ใช้ทั้งหมด  14  ชั่วโมง  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลจากการศึกษาครั้งนี้ประกอบด้วย  ค่าเฉลี่ย  ( )  ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.)  สถิติที่ใช้ในการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ  ได้แก่  การหาค่าความตรงของเครื่องมือ  โดยการคำนวณค่าดัชนีความสอดคล้อง  (Item Objective Congruence Index : IOC)  ค่าความยากง่าย  (p)  ค่าอำนาจจำแนก  (r)  ค่าความเชื่อมั่นของแบบทดสอบโดยสูตร  KR-20  ของคูเดอร์  ริชาร์ดสัน  สถิติที่ใช้ในการหาประสิทธิภาพของบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ด้วยสถิติทดสอบ  t-test  แบบ  dependent  และแบบสอบถามความพึงพอใจที่มีต่อบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  ใช้ในการหาค่า     และ  S.D.

   ผลการศึกษาพบว่า
1.   บทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และ
วัฒนธรรม  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  83.72/88.22  แสดงว่า  ประสิทธิภาพกระบวนการและประสิทธิภาพผลลัพธ์สูงกว่าเกณฑ์มาตรฐาน  80/80  ที่ผู้ศึกษากำหนดไว้
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ที่ได้รับการสอนโดยใช้บทเรียน
สำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  มีคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบหลังเรียนสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยจากการทดสอบก่อนเรียน  แตกต่างอย่างมีนัยสำคัญที่ระดับ  .05
3.   นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  5  มีความพึงพอใจต่อบทเรียนสำเร็จรูป ชุด  หลักธรรมนำ
ความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ  4.78  นั่นคือ  มีความพึงพอใจต่อการเรียนด้วยบทเรียนสำเร็จรูป  ชุด  หลักธรรมนำความสุข  กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา  ศาสนา  และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่  5  ในระดับมากที่สุด
 

Page created in 0.785 seconds with 27 queries.