หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  (Read 697 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

บ้านพักครู.คอม

  • Administrator
  • Hero Member
  • *****
  • Offline Offline
  • Posts: 1,748
  • Admin
    • บ้านพักครู.com เว็บเพื่อการศึกษา เผยแพร่ สื่อ นวัตกรรม การศึกษา
    • Email

ชื่อเรื่อง   รายงานการพัฒนาหนังสือประกอบการเรียน  เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์

                สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 

ผู้ศึกษา      นางสุทัสสา  ไตรเมธาวี   ตำแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูชำนาญการพิเศษ

สถานศึกษา  โรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)  กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ปีที่พิมพ์       พ.ศ. 2556

                         รายงานฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) หาประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน  เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (2) หาดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน  เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต (3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  และ (4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน  เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ 

สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนโรงเรียนเทศบาล 2 (สหกรณ์สมทบ)  กองการศึกษาเทศบาลเมืองบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา ปีการศึกษา 2555 จำนวน 27 คน ที่สุ่มแบบอย่างง่ายด้วยวิธีจับสลากห้องเรียน  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ หนังสือประกอบการเรียน 8 เล่ม  แผนการจัดการเรียนรู้ 18 แผน ใช้จัดการเรียนรู้ 18 ชั่วโมง  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน 9 ฉบับ รวม 120 ข้อ และแบบสอบถามความพึงพอใจ 20 ข้อ สถิติสำหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าเฉลี่ย  ค่าความเบี่ยงเบนมาตรฐาน  ค่าประสิทธิภาพ  ค่าดัชนีประสิทธิผล  และทดสอบค่า t  (แบบกลุ่มไม่อิสระ)  ผลการศึกษาปรากฏ ดังนี้

                  1. ประสิทธิภาพของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต  มีค่าเท่ากับ 85.81/84.63 สูงกว่าเกณฑ์  80/80

                  2. ดัชนีประสิทธิผลของการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มีค่าเท่ากับ 0.7522  แสดงว่า  นักเรียนมีความก้าวหน้าในการเรียนรู้เพิ่มขึ้น  คิดเป็นร้อยละ 75.22 สูงกว่าเกณฑ์ 50 หรืออยู่ในระดับดี

                  3. นักเรียนที่ได้รับการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต มีผลสัมฤทธิ์หลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียน  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01

                  4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดการเรียนรู้ด้วยหนังสือประกอบการเรียน เรื่อง การดำรงพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด
« Last Edit: December 24, 2013, 01:31:16 PM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 0.447 seconds with 27 queries.