หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียน  (Read 906 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

photon13

  • Jr. Member
  • **
  • Offline Offline
  • Posts: 7

ชื่องานวิจัย   การวิจัยและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ผู้วิจัย   อุษา   จันทร์โสด   ครูชำนาญการพิเศษ   โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์
ปีการศึกษา   2555

                          บทคัดย่อ

   การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม   สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา   และเพื่อศึกษาผลของการใช้รูปแบบ  การจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาที่พัฒนาขึ้น  กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์  ปีการศึกษา  2555  จำนวน  30  คน  ได้มาจากการคัดเลือกแบบเจาะจง(Purposive  Sampling)   เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมีดังนี้  แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  แบบวัดคุณธรรมจริยธรรมจำแนกตามความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม  เจตคติต่อคุณธรรมจริยธรรม  เหตุผลเชิงจริยธรรม  และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ทั้ง  3  ด้าน  ได้แก่  1) ด้านความซื่อสัตย์สุจริต  2) ด้านความเมตตากรุณา  และ 3)  ด้านความมีวินัยในตนเอง  ดำเนินการวิจัยโดยใช้แบบแผน  การทดลองแบบศึกษากลุ่มเดียววัดสองครั้ง (The One - Group Pretest - Posttest  Design)   การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้สถิติทดสอบค่าทีและการวิเคราะห์เนื้อหา  ผลการวิจัยสรุปได้ดังต่อไปนี้
       1.  รูปแบบการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  มี  6  ขั้นตอน  ได้แก่  1) ขั้นประสบการณ์  2) ขั้นแลกเปลี่ยนเรียนรู้  3) ขั้นศึกษาและวิเคราะห์  4)  ขั้นสรุป  5) ขั้นปฏิบัติและนำไปประยุกต์ใช้  และ  6)   ขั้นประเมินผล
       2. นักเรียนมีค่าเฉลี่ยของคะแนนความรู้ทางคุณธรรมจริยธรรม  เจตคติต่อคุณธรรมจริยธรรม  เหตุผลเชิงจริยธรรม  และพฤติกรรมเชิงจริยธรรม  ทั้งด้านความซื่อสัตย์สุจริต  ด้านความเมตตากรุณา  และด้านความมีวินัยในตนเอง  หลังร่วมกิจกรรมสูงกว่าค่าเฉลี่ยของคะแนนก่อนร่วมกิจกรรม  อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ  .01
       3. แผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม  สำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษา  มีประสิทธิภาพเท่ากับ  81.89 / 89.94  โดยมีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ  77.77
       4. ค่าขนาดอิทธิพลของแผนการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมที่มีต่อระดับคุณธรรมจริยธรรมทั้ง  3  ด้าน  มีค่าอิทธิพลอยู่ระหว่าง  0.51 -  0.83  ซึ่งหมายความว่า  มีค่าอิทธิพลอยู่ในระดับปานกลางถึงระดับสูง
 

Page created in 0.108 seconds with 27 queries.