หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุกกับการผันวรรณยุกต์ไทย  (Read 1845 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kruratree

 • Newbie
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 1

ชื่อเรื่อง      :  รายงานการพัฒนาแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย 
                         กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
ผู้รายงาน   :   นางสาวราตรี  อุดทา

บทคัดย่อ

ในการพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  โดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย ในครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา  ผลการสร้างและหาประสิทธิภาพของแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย  กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ก่อนและหลังเรียน โดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย  และศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ที่มีต่อแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย  ประชากรที่ใช้ในการศึกษา  ครั้งนี้  เป็นนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  ของโรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ภาคเรียนที่ 1  ปีการศึกษา 2555  ทั้งหมดจำนวน  7  คน   เนื้อหาที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าครั้งนี้  เป็นเนื้อหาในกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3  เรื่อง อ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย  ซึ่งประกอบด้วย อักษรสามหมู่สู่การเรียนรู้วรรณยุกต์  การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง  การผันวรรณยุกต์อักษรสูง และการผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ  เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้  ได้แก่ แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน และ แบบประเมินความพึงพอใจ  วิเคราะห์ข้อมูลโดยการหาค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน และการทดสอบค่า t – test 
ผลการศึกษา  พบว่า 
1.  แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย ที่สร้างขึ้น ทั้ง 4 ชุด          ที่สร้างขึ้น มีประสิทธิภาพ  ดังนี้
ชุดที่  1  อักษรสามหมู่สู่การเรียนรู้วรรณยุกต์  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.43/88.57   
ชุดที่  2  การผันวรรณยุกต์อักษรกลาง มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.43/86.43
ชุดที่  3  การผันวรรณยุกต์อักษรสูง  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 86.43/85.71
ชุดที่  4  การผันวรรณยุกต์อักษรต่ำ  มีประสิทธิภาพเท่ากับ 85.40/85.40
2.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  3  โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  ที่เรียนโดยใช้แบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01 
3.  นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3โรงเรียนบ้านน้ำพุร้อน  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาน่าน เขต 2  มีความพึงพอใจต่อแบบฝึกทักษะอ่านเขียนเรียนสนุก  กับการผันวรรณยุกต์ไทย  โดยรวมอยู่ในระดับมากที่สุด โดยมีค่าเฉลี่ย ( ) เท่ากับ 4.56 และมีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D) เท่ากับ 0.60
« Last Edit: January 04, 2014, 12:09:00 AM by บ้านพักครู.คอม »

kok2535

 • Newbie
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 1

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีๆๆแบบนี้

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,603
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 12,603
 • บ้านพักครู.คอม

инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинйоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
инфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфоинфо
 

Page created in 0.174 seconds with 27 queries.