หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนร  (Read 1172 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

ครูศิรินารถ บลัวศรี

  • Guest

บทคัดย่อ

ชื่อเรื่อง      :   รายงานการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
      กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี
ผู้ดำเนินการ        :   นางศิรินารถ    บัวศรี
ชื่อโรงเรียน         :   โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์) 
      สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานนทบุรี เขต 1
ปีที่ดำเนินการ     :   2554

    การรายงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ
   (1)  เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้
การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  ด้วยเทคนิคการใช้เศษวัสดุ 
   (2)  เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียน  พัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
งานประดิษฐ์
      (3)  เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานในการสร้างชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระ
การเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4 
      (4)  เพื่อพัฒนาชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
      (5)  เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียน โดยใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์  กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่  4   
      (6)  เพื่อศึกษาเจตคติของนักเรียนที่มีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี   
จากการใช้ชุดการสอน   ได้ดำเนินการจัดทำตามแนวทางที่วางแผนไว้   นำชุดการสอน
งานประดิษฐ์ที่จัดทำขึ้นเสนอต่อผู้เชี่ยวชาญ  ตรวจสอบความถูกต้องตามเนื้อหาและโครงสร้าง ปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาตามข้อสังเกต ประเมินความเหมาะสมด้านเนื้อหา และสื่อประกอบการเรียนการสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ  แล้วนำไปทดลองใช้เพื่อหาประสิทธิภาพ  นำไปใช้จริงและเผยแพร่ 
    

บทคัดย่อ (ต่อ)

กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ในการดำเนินงานครั้งนี้เป็นนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่  4  โรงเรียนวัดลานนาบุญ (น้อม  หงสะเดชอุปถัมภ์)  ปีการศึกษา 2554 จำนวน  32  คน ได้มาโดยการทดสอบจากกลุ่มตัวอย่างนักเรียนระดับอ่อน  กลาง  เก่ง  เพื่อใช้ในการทดสอบประสิทธิภาพของชุดการสอน  เครื่องมือที่ใช้ประกอบด้วย  (1) ชุดการสอน 3  ชุด  คือ  ชุดที่ 1  ขวดมหัศจรรย์
ชุดที่ 2  สร้างสรรค์งานกระดาษ ชุดที่ 3  สานฝันงานอาชีพ  (2) แบบประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนการใช้ชุดการสอนและหลังการใช้ชุดการสอน (3) แบบสังเกตพฤติกรรมนักเรียน
(4) แบบประเมินความพึงพอใจของนักเรียน

สมมติฐานการศึกษาค้นคว้า
1.   ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
และเทคโนโลยี  มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80
2.   ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ เรื่อง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยีสูงกว่าก่อนการใช้
ชุดการสอน
3.   นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ผลการทดลอง
ผลการทดลองพบว่าชุดการสอนงานประดิษฐ์เป็นไปตามสมมุติฐานที่กำหนด คือ ผู้ใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ มีความรู้ ความเข้าใจ และผลการใช้ชุดการสอนก่อนและหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ แตกต่างกันโดยมีความรู้ ความเข้าใจหลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ สูงกว่าก่อนการใช้ ผู้เรียนมีความพึงพอใจ หลังการใช้ชุดการสอนงานประดิษฐ์ ในระดับมากที่สุด มีเจตคติที่ดีต่อการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี และสามารถนำความรู้ที่ศึกษาไปประยุกต์ใช้ในสาระการเรียนรู้อื่นๆ ได้เป็นอย่างดี

 

Page created in 0.129 seconds with 25 queries.