หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒  (Read 2001 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

kkweerasak

  • Guest

ชื่อเรื่อง        :   รายงานการประเมินผลโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒
ผู้ประเมิน      :  นายวีระศักดิ์  คำแก้ว
ปีการศึกษา   :  2554

      รายงานการประเมินโครงการนิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒  องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา  2554  ในด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า  ด้านกระบวนการ
และด้านผลผลิต  ประชากรจำนวนทั้งสิ้น  35  คน  ประกอบด้วย  ผู้บริหารสถานศึกษา
จำนวน  3  คน  และครูผู้สอน  จำนวน  32  คน  เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน  มีลักษณะเป็นแบบสอบถามมีลักษณะเป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า  สำหรับผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  โดยมีค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ 0.94  และแบบบันผลทึกสัมฤทธิ์ทางการเรียน  ใช้เก็บข้อมูลผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ๒  ภาคเรียนที่ 1  และภาคเรียนที่ 2 
ปีการศึกษา  2554  จากรายงานผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนโรงเรียนปากช่อง ๒  ปีการศึกษา  2554  สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  ได้แก่  การหาค่าเฉลี่ย  ( )  และการหาค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  (S.D.) 
   ผลการประเมิน  พบว่า 
   ผู้บริหารสถานศึกษา  และครูผู้สอน  มีความคิดเห็นเกี่ยวกับการประเมินโครงการ
นิเทศภายในของโรงเรียนปากช่อง ๒  องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครราชสีมา  ปีการศึกษา  2554 
พบว่า  โดยรวมอยู่ในระดับมาก  เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า  ด้านบริบท  ด้านปัจจัยนำเข้า
ด้านกระบวนการ  และด้านผลผลิต  อยู่ในระดับมากทุกด้าน
« Last Edit: January 04, 2014, 12:16:19 AM by บ้านพักครู.คอม »
 

Page created in 0.089 seconds with 25 queries.