หน้าบ้านพักครู

Please login or register.

Login with username, password and session length
Advanced search  

News:

ขอบคุณที่แวะเยี่ยมเยือน เชิญโหลดและ เผยแพร่สื่อการเรียนการสอน

Author Topic: บทคัดย่อ ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา เรื่องระบบย่อยอาหาร  (Read 2372 times)

0 Members and 1 Guest are viewing this topic.

นายวิโรจน์ บัวศรี

 • Guest

ชื่อเรื่อง รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์

ผู้รายงาน   นายวิโรจน์  บัวศรี

ปีที่ศึกษา 2554

                                      บทคัดย่อ

        รายงานการพัฒนาและการใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์ มีวัตถุประสงค์ของการศึกษา เพื่อ 1) พัฒนาชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์ ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75 2) ศึกษาดัชนีประสิทธิผลของชุดกิจกรรม  การเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์ 3) เปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์ หลังจากการเรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร กับเกณฑ์ผ่านร้อยละ 75 ของคะแนนเต็ม 4) ศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียน  การสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์
         กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนกระดุมทองวิทยา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 จำนวน 45 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการสุ่มอย่างง่าย (Simple Random Sampling) โดยการจับฉลาก (ใช้โรงเรียนเป็นหน่วยสุ่มและสมาชิกทุกคนในโรงเรียนได้รับการสุ่ม) โดยการศึกษาครั้งนี้เป็นการวิจัยเชิงทดลอง (Experimental Research) แบบที่มีกลุ่มตัวอย่างกลุ่มเดียว มีการทดสอบก่อนและหลังการทดลอง เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ 1) ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร จำนวน 6 ชุด มีประสิทธิภาพเบื้องต้นจากการทดลองภาคสนาม เท่ากับ 74.42/74.00 2) แผนการจัดการเรียนรู้ จำนวน 6 แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่ใช้ทดสอบก่อนเรียนและหลังเรียน จำนวน 40 ข้อ อย่างละ 1 ฉบับ มีค่าระดับความยาก (p) อยู่ระหว่าง 0.20-0.75 ค่าอำนาจการจำแนกรายข้อ (B) อยู่ระหว่าง 0.20-0.65 และค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ (rcc) เท่ากับ 0.72 4) แบบประเมินวัดความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ จำนวน 1 ฉบับ มีค่าอำนาจจำแนกระหว่าง 0.31-0.62 ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.76 สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลคือ ใช้ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่าร้อยละ การทดสอบสมมติฐานใช้ t-test แบบ One Sample

จากการศึกษาสามารถสรุปผลได้ดังนี้
    1. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์ มีประสิทธิภาพเท่ากับ 81.56/81.89 สูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้
    2. ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดศรีสะเกษ ในเขตอำเภอกันทรารมย์ มีค่าดัชนีประสิทธิผลเท่ากับ 0.7168 คิดเป็นร้อยละ 71.68 มากกว่าเกณฑ์ ที่กำหนดไว้คือ 0.50
    3. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ที่เรียนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร สูงกว่าเกณฑ์ร้อยละ 75 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01
    4. นักเรียนมีความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยใช้ชุดกิจกรรมการเรียนรู้ รายวิชาชีววิทยา 2 รหัสวิชา ว 30242 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ระบบย่อยอาหาร ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 4.34 ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.23


« Last Edit: January 04, 2014, 12:18:02 AM by บ้านพักครู.คอม »

gg2535

 • Newbie
 • *
 • Offline Offline
 • Posts: 1

ขอบคุณสำหรับข้อมูลที่ดีๆๆแบบนี้ และก็รบกวนแอดมินหน่อยครับฝากด้วย

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 4,071
 • บ้านพักครู.คอม

volsung

 • Hero Member
 • *****
 • Online Online
 • Posts: 4,071
 • บ้านพักครู.คอม

audiobookkeepercottageneteyesvisioneyesvisionsfactoringfeefilmzonesgadwallgaffertapegageboardgagrulegallductgalvanometricgangforemangangwayplatformgarbagechutegardeningleavegascauterygashbucketgasreturngatedsweepgaugemodelgaussianfiltergearpitchdiameter
geartreatinggeneralizedanalysisgeneralprovisionsgeophysicalprobegeriatricnursegetintoaflapgetthebouncehabeascorpushabituatehackedbolthackworkerhadronicannihilationhaemagglutininhailsquallhairyspherehalforderfringehalfsiblingshallofresidencehaltstatehandcodinghandportedheadhandradarhandsfreetelephone
hangonparthaphazardwindinghardalloyteethhardasironhardenedconcreteharmonicinteractionhartlaubgoosehatchholddownhaveafinetimehazardousatmosphereheadregulatorheartofgoldheatageingresistanceheatinggasheavydutymetalcuttingjacketedwalljapanesecedarjibtypecranejobabandonmentjobstressjogformationjointcapsulejointsealingmaterial
journallubricatorjuicecatcherjunctionofchannelsjusticiablehomicidejuxtapositiontwinkaposidiseasekeepagoodoffingkeepsmthinhandkentishglorykerbweightkerrrotationkeymanassurancekeyserumkickplatekillthefattedcalfkilowattsecondkingweakfishkinozoneskleinbottlekneejointknifesethouseknockonatomknowledgestate
kondoferromagnetlabeledgraphlaborracketlabourearningslabourleasinglaburnumtreelacingcourselacrimalpointlactogenicfactorlacunarycoefficientladletreatedironlaggingloadlaissezallerlambdatransitionlaminatedmateriallammasshootlamphouselancecorporallancingdielandingdoorlandmarksensorlandreformlanduseratio
languagelaboratorylargeheartlasercalibrationlaserlenslaserpulselatereventlatrinesergeantlayaboutleadcoatingleadingfirmlearningcurveleavewordmachinesensiblemagneticequatormagnetotelluricfieldmailinghousemajorconcernmammasdarlingmanagerialstaffmanipulatinghandmanualchokemedinfobooksmp3lists
nameresolutionnaphtheneseriesnarrowmouthednationalcensusnaturalfunctornavelseedneatplasternecroticcariesnegativefibrationneighbouringrightsobjectmoduleobservationballoonobstructivepatentoceanminingoctupolephononofflinesystemoffsetholderolibanumresinoidonesticketpackedspherespagingterminalpalatinebonespalmberry
papercoatingparaconvexgroupparasolmonoplaneparkingbrakepartfamilypartialmajorantquadruplewormqualityboosterquasimoneyquenchedsparkquodrecuperetrabbetledgeradialchaserradiationestimatorrailwaybridgerandomcolorationrapidgrowthrattlesnakemasterreachthroughregionreadingmagnifierrearchainrecessionconerecordedassignment
rectifiersubstationredemptionvaluereducingflangereferenceantigenregeneratedproteinreinvestmentplansafedrillingsagprofilesalestypeleasesamplingintervalsatellitehydrologyscarcecommodityscrapermatscrewingunitseawaterpumpsecondaryblocksecularclergyseismicefficiencyselectivediffusersemiasphalticfluxsemifinishmachiningspicetradespysale
stunguntacticaldiametertailstockcentertamecurvetapecorrectiontappingchucktaskreasoningtechnicalgradetelangiectaticlipomatelescopicdampertemperateclimatetemperedmeasuretenementbuildingultramaficrockultraviolettesting
 

Page created in 5.429 seconds with 27 queries.